Advanced Search

753 ข้อมูล

หน้า 73 จาก 76 หน้า

 • การสืบค้นสารสนเทศ: หนังสือเลขหมู่ 371.1023 ฟ555 ว 2559 อยู่ตรงไหน
  เนื้อหา: สืบค้นจาก OPAC จากเลขเรียกหนังสือที่ http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac/BibDetail.aspx?bibno=1267986 ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: วังยะหริ่ง
  เนื้อหา: ค้นข้อมูลจาก OPAC พิมพ์คำค้น ปัตตานี--โบรารณสถาน  หัวเรื่อง (คำสำคัญ) พบข้อมูลตาม   http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1071331 ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: ลายไทย
  เนื้อหา:   ค้นจาก OPAC พิมพ์คำค้น ลายไทย ทางเลือก ชื่อเรื่อง(คำสำคัญ) พบข้อมูลตาม link  http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&type=ti= ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: หนังสือที่บุญมี แท่นแก้ว แต่ง
  เนื้อหา:   ค้นจาก OPAC พิมพ์คำค้น บุญมี แท่นแก้ว ทางเลือก ผู้แต่ง (คำสำคัญ) พบข้อมูลตาม link http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?keyid=43656&word=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%20%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7.&type=au: ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: จริยศาสตร์
  เนื้อหา:   ค้นจาก OPAC พิมพ์คำค้น จริยศาสตร์ ทางเลือก ชื่อเรื่อง (คำสำคัญ) พบข้อมูลตาม link http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&type=ti=&categoryCode=BK&categoryType=MType ...
 • ทรัพยากรสารสนเทศ: 303.3 ส163ท 2553 หาไม่พบ ไม่มีบนชั้น
  เนื้อหา: แนะนำการสืบค้นจากระบบ OPAC การตรวจสอบเลขหมู่ สถานที่จัดเก็บ และสถานะของหนังสือ หาหนังสือให้ (พบอยู่บนชั้น) และแนะนำการหาหนังสือบนชั้น ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: 331.4 ส215ส 2558 หาหนังสือไม่เจอ
  เนื้อหา: สืบค้นจาก OPAC จากเลขเรียกหนังสือที่ http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1255004 ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: วัฒนธรรมภาคกลาง
  เนื้อหา: สืบค้นจาก OPAC http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&type=ti= ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: 320.9593 ป17ล
  เนื้อหา: สืบค้นจาก OPAC http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1121008 ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: การฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดอกพะยอมปลอดสารพิษ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ไปหาที่ชั้น 2 ทำไมไม่เจอตัวเล่ม
  เนื้อหา:   ค้นจาก OPAC พิมพ์คำค้น การฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมือง ทางเลือก ชื่อเรื่อง (คำขึ้นต้น) ตรวจสอบสถานที่ พบว่าเป็นงานวิจัย ให้บริการชั้นวิจัย ชั้น 3 ตาม link http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1148878 ...

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด: