การบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง


ค้นจาก TDC พบ 1 รายการ

ความสัมพันธ์ของพลังงานและสารอาหารที่ได้รับโดยการใช้แบบสอบถามความถี่การบริโภค อาหารกึ่งปริมาณ และการบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมงในผู้ใหญ่วัยกลางคน

แนะนำการการดาวน์หลด/การ Save ข้อมูล

คำหลัก: กาสืบค้นสารสนเทศ
แก้ไขล่าสุด:
2017-07-04 15:41
ผู้เขียน: :
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก