Advanced Search

1 ข้อมูล

  • การใช้บริการ: ต้องการยืมหนังสือ แต่ไม่ได้ลง summer ต้องทำอย่างไร
    เนื้อหา: ผู้ใช้ต้องมาชำระค่าบำรุงที่จุดบริการยืม-คืน ค่ะ มีค่าบริการตามรายการดังนี้ - ป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยอิสลามศึกษา**ชำระค่าบำรุงห้องสมุด  จำนวน 150 บาท**- ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการสื่อสาร**ชำระค่าบำรุงห้องสมุด จำนวน 165 บาท**- ป.โท หรือ ป.เอก ที่รอสอบประมวลความรอบรู้ หรือทำวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์**ชำระค่าบำรุงห้องสมุด จำนวน 200 บาท ...

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด: