R

  • R & D การวิจัยและพัฒนา อยากได้เป็นหนังสือ
    พบเป็นหนังสือ 1 เล่ม 658.57 อ1511อ 2557  (มาเจอตอนที่ผู้ใช้ไม่อยู่แล้ว) แตไ้ด้บอกว่าถ้าลงมาเห็นนั่งบริการอยู่ให้มารับข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ มีวิจัยบ้างที่เกี่ยวกับชื่อประมาณ โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ............ 641.5677 ก34ค 2557 (ข้อมูลภาคใต้) /338.19 พ95ค 2547 ชั้น 3 วิจัย ...