7

 • 796.31 ส55พ 2550 อยู่ตรงไหน
  ค้นจาก OPACทางเลือก เลขเรียก Dewey พิมพ์ 796.31ส55พ http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1130746 ...
 • 792.809593 บ45น หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน
    ค้นจาก OPAC พิมพ์ 792.809593 บ45น  ทางเลือก เลขเรียก Dewey พบข้อมูล แนะนำผู้ใช้บริการให้ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บและสถานะหนังสือ ซึ่งเป็นหนังสือทั่วไปให้บริการชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1089366 ...
 • 745.5 ส2762พ 2554
  http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1095594 ...
 • 745.5 จ47ห
  http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1078680 ...