ต้องการยืมหนังสือ แต่ไม่ได้ลง summer ต้องทำอย่างไร


ผู้ใช้ต้องมาชำระค่าบำรุงที่จุดบริการยืม-คืน ค่ะ
มีค่าบริการตามรายการดังนี้
- ป.ตรี คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยอิสลามศึกษา
**ชำระค่าบำรุงห้องสมุด  จำนวน 150 บาท**
- ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการสื่อสาร
**ชำระค่าบำรุงห้องสมุด จำนวน 165 บาท**
- ป.โท หรือ ป.เอก ที่รอสอบประมวลความรอบรู้ หรือทำวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
**ชำระค่าบำรุงห้องสมุด จำนวน 200 บาท **
มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ 10 รายการ/2 สัปดาห์
(ยกเว้น โสตทัศนวัสดุ วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัย ยืมได้
1 สัปดาห์ และยืมวารสารฉบับล่วงเวลา ได้อีก 5 รายการ/2 วัน
 
 
คำหลัก: Summer
แก้ไขล่าสุด:
2015-06-05 05:31
ผู้เขียน: :
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

ปักหมุด FAQs

รายการคำถามในหมวดหมู่นี้

คำหลัก