Advanced Search

249 ข้อมูล

หน้า 22 จาก 25 หน้า

 • การสืบค้นสารสนเทศ: หนังสือของ สุวิมล ว่องวาณิช
  เนื้อหา:   ค้นจาก OPAC พิมพ์คำค้น สุวิมล ว่องวาณิช  ทางเลือก ผู้แต่ง(คำสำคัญ)  ตาม link http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%20%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A&type=au=&categoryCode=BK&categoryType=MType ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: หนังสือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  เนื้อหา:   ค้นจาก OPAC พิมพ์คำค้น การจัดการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางเลือก ชื่อเรื่อง (คำสำคัญ) ) พบตาม link http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&type=ti=&categoryCode=BK&categoryType=MType ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: วิทยานิพนธ์และบทความวารสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียน
  เนื้อหา: สืบค้น OPAC คำว่า การบริหาร โรงเรียน ผลการสืบค้น http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3+%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99&type=ti=&log=true ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: หนังสือกฎหมายอิสลาม
  เนื้อหา: สืบค้น OPAC ทางเลือกชื่อเรื่อง (คำสำคัญ)  คำค้น กฎหมายอิสลาม ผลการค้น http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a1&type=ti=&log=true ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: คติชนวิทยา
  เนื้อหา:   ค้นจาก OPAC พิมพ์คำค้น คติชนวิทยา ทางเลือก ชื่อเรื่อง(คำสำคัญ) พบตาม link   http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=คติชนวิทยา&type=ti=&categoryCode=BK&categoryType=MType ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: หนังสือเศรษฐกิจการเมืองไทยในสมัยกรุงเทพฯ
  เนื้อหา: สืบค้น OPAC คำว่า เศรษฐกิจการเมืองไทยในสมัยกรุงเทพฯ ผลการสืบค้น http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%af+&type=ti=&log=true ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: หนังสือหลักเศรษฐศาสตร์
  เนื้อหา: สืบค้น OPAC คำว่า หลักเศรษฐศาสตร์ ผลการสืบค้น http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&type=ti=&categoryCode=BK&categoryType=MType ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: หนังสือเกี่ยวกับ digital communication
  เนื้อหา: สืบค้นจาก opac คำค้น digital communication ผลการสืบค้น http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=digital+communication+&type=ti=&log=true ...
 • ทรัพยากรสารสนเทศ: คู่มือการทำวิจัย
  เนื้อหา: สืบค้น OPAC คำว่า คู่มือการทำวิจัย ผลการสืบค้น http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2&type=ti=&log=true ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: หนังสือเศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ
  เนื้อหา: สืบค้น OPAC คำว่า เศรษฐกิจการเมืองไทยในสมัยกรุงเทพฯ ผลการสืบค้น http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%af+&type=ti=&log=true ...

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด: