Advanced Search

249 ข้อมูล

หน้า 23 จาก 25 หน้า

 • การสืบค้นสารสนเทศ: การเขียนบรรานุกรมวารสาร
  เนื้อหา: ทำการเขียนบรรณานุกรมวารสารได้ดังนี้ วารสารแบบเล่ม ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่/(เลขของฉบับที่),/เลขหน้า. วิชัย พานิชย์สวย, สุมน ไวยบุญญา, พัชรพร ศุภกิจ, และรัตนากร หลวงแก้ว. (2562).  ผลของการใช้บทเรียน PISA////////ที่มีต่อความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา.////////วารสารการวิจัยพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 12(3), 133-160. วารสารออนไลน์  – กรณีไม่มีเลข DOI ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่/(เลขของฉบับที่),/เลขหน้า. สืบค้นจาก หรือ////////Retrieved from http://www.xxxxxxxxx Pattaratumrong, M., & Wongkhamhaeng, K. ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: บทความวารสารของ อาจารย์ ปรีชา นุ่นสุข
  เนื้อหา: สืบค้น OPAC คำว่า ปรีชา นุ่นสุข ผลการสืบค้น  http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%20%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%20&type=au=&categoryCode=AR&categoryType=MType ...
 • ทรัพยากรสารสนเทศ: ต้องการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับ ผ้าบาติก
  เนื้อหา: สืบค้นโดยใช้งาน OPAC  ใช้คำค้น บาติก ---> เลือกทางเลือกในการสืบค้น ชื่อเรื่อง (คำสำคัญ) ...
 • การใช้บริการ: สอบถามหนังสือค้างส่งในระบบ
  เนื้อหา: ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบด้วยตนเองผ่านระบบ OPAC หรือ ติดที่ที่บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดฯ หรือทางช่องทาง  Fan Page https://www.facebook.com/JFKLibraryPSU  ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: ประวัติบ้านทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
  เนื้อหา: สืบค้น OPAC ทางเลือก ชื่อเรื่อง(คำสำคัญ) คำค้น = ทรายขาว ปัตตานี ผลการค้น http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7+%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5&type=ti=&log=true ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: พุทธศาสนามหายาน
  เนื้อหา: ค้นจาก OPAC คำค้น พุทธศาสนามหายาน ทางเลือก ชื่อเรื่อง (คำสำคัญ) พบตาม link   http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99&type=ti=&log=true ...
 • ทรัพยากรสารสนเทศ: Anatomy
  เนื้อหา: http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=Anatomy&type=ti=&log=true ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมมลายู
  เนื้อหา: สืบค้น OPAC ทางเลือก ชื่อเรื่อง (คำสำคัญ) คำค้น วัฒนธรรม มลายู ผลการค้น http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1+%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b9&type=ti=&log=true ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: อัลกุรอานที่เป็นภาษาไทย
  เนื้อหา: สืบค้น OPAC คำสำคัญ อัลกุรอาน ผลการค้น http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%99&type=ti=&log=true ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: หนังสือภาวะผู้นำทางเทคโนโลยี
  เนื้อหา: สืบค้น OPAC คำว่า ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยี ผลการสืบค้น http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5&type=ti=&log=true ...

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด: