Advanced Search

249 ข้อมูล

หน้า 3 จาก 25 หน้า

 • การสืบค้นสารสนเทศ: การค้นข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์
  เนื้อหา: แนะนำการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ จากหน้าเว็บหอสมุด แนะนำวิธีการใช้ฐานข้อมูล PSU Knowledge Bank และฐานข้อมูล TDC ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: งานวิจัยเกี่ยวกับเรือกอและมีไหมค่ะ
  เนื้อหา: มีค่ะ ค้นหาจาก OPAC พบ 2 รายการอยู่บนชั้น ห้องวิจัย/วิทยานิพนธ์ ชั้น3 ค่ะ แนะนำฐานข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติม http://tdc.thailis.or.th/ PSU Knowledge Bank  http://soreda.oas.psu.ac.th/ ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: The King's Speech
  เนื้อหา: ไม่มี ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: หนังสือเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ในห้องสมุด
  เนื้อหา: ชื่อเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ Local Call # ว47 ผู้แต่ง พริ้มเพรา คงธนะ หัวเรื่อง ห้องสมุด ทรัพยากร วิชาการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 (ต.ค.2543) หน้า 2-5. พิมพลักษณ์ 2543. ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: ผังเมือง
  เนื้อหา: ชื่อเรื่อง การวางผังเมืองรวมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ผู้แต่ง วนิดา อังคสุวรรณ. Local Call# ข26 ปีพิมพ์ 2544   ข่าวสารกรมการผังเมืองฉบับที่ 77 (2544) หน้า 11-22. ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: ภูมิศาสตร์เมือง
  เนื้อหา: ชื่อเรื่อง ภูมิศาสตร์เมือง / ฉัตรชัย พงศ์ประยูร. Dewey Call # 307.76 ฉ114ภ ผู้แต่ง ฉัตรชัย พงศ์ประยูร. หัวเรื่อง เมือง. ISBN 974-07-5398-1 พิมพลักษณ์ กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2527 ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  เนื้อหา: ชื่อเรื่อง GIS : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Local Call # ม21 ผู้แต่ง ยืน ภู่วรวรรณ. หัวเรื่อง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 139 (ก.พ.2540) หน้า 179-184. พิมพลักษณ์ 2540. ...
 • ทรัพยากรสารสนเทศ: ผู้บริหารโรงเรียน
  เนื้อหา: Opac หน้งสือ วพ. วิจัย แนะนำการค้น Opac และฐาน Psu knowledge bank  ผู้บริหารโรงเรียน, รร--การบริหาร, การบริหารงานวิชาการ และอื่นๆ ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: Mental Health Program in Thailand
  เนื้อหา: ค้นจาก OPAC ใช้คำว่า Mental Health Program / Mental Health Thailand พบหนังสือและบทความ เช่น 362. 21 S697A 2003/ 361 H236 2013 ...
 • การใช้บริการ: หาหนังสือ เลขหมู่ 371.395 G481C 2007 ไม่เจอ
  เนื้อหา: เจอแล้วค่ะ อยู่บนชั้น 2 ด้านขวามือ หมวดภาษาอังกฤษ ...

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด: