Advanced Search

440 ข้อมูล

หน้า 41 จาก 44 หน้า

 • ทรัพยากรสารสนเทศ: คู่มือการทำวิจัย
  เนื้อหา: สืบค้น OPAC คำว่า คู่มือการทำวิจัย ผลการสืบค้น http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2&type=ti=&log=true ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: หนังสือเศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ
  เนื้อหา: สืบค้น OPAC คำว่า เศรษฐกิจการเมืองไทยในสมัยกรุงเทพฯ ผลการสืบค้น http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%af+&type=ti=&log=true ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: บทความวารสารของ อาจารย์ ปรีชา นุ่นสุข
  เนื้อหา: สืบค้น OPAC คำว่า ปรีชา นุ่นสุข ผลการสืบค้น  http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%20%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%20&type=au=&categoryCode=AR&categoryType=MType ...
 • การใช้บริการ: สอบถามหนังสือค้างส่งในระบบ
  เนื้อหา: ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบด้วยตนเองผ่านระบบ OPAC หรือ ติดที่ที่บริการยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดฯ หรือทางช่องทาง  Fan Page https://www.facebook.com/JFKLibraryPSU  ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: ประวัติบ้านทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
  เนื้อหา: สืบค้น OPAC ทางเลือก ชื่อเรื่อง(คำสำคัญ) คำค้น = ทรายขาว ปัตตานี ผลการค้น http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7+%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5&type=ti=&log=true ...
 • ทรัพยากรสารสนเทศ: หาหนังสือ 936.6 อ27ป 2554 ไม่พบ
  เนื้อหา: http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1150251 ให้นักศึกษาไปพบเจ้าหน้าที่ (คุณเสริญ) เพื่อไปหาหนังสือที่ชั้น ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: คำบริภาษ
  เนื้อหา:   ค้นจาก OPAC คำค้น คำบริภาษ ทางเลือก ชื่อเรื่อง(คำสำคัญ) พบตาม link http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1076195 ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: พุทธศาสนามหายาน
  เนื้อหา: ค้นจาก OPAC คำค้น พุทธศาสนามหายาน ทางเลือก ชื่อเรื่อง (คำสำคัญ) พบตาม link   http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99&type=ti=&log=true ...
 • ทรัพยากรสารสนเทศ: Anatomy
  เนื้อหา: http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=Anatomy&type=ti=&log=true ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมมลายู
  เนื้อหา: สืบค้น OPAC ทางเลือก ชื่อเรื่อง (คำสำคัญ) คำค้น วัฒนธรรม มลายู ผลการค้น http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1+%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%b9&type=ti=&log=true ...

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด: