Advanced Search

442 ข้อมูล

หน้า 44 จาก 45 หน้า

 • การสืบค้นสารสนเทศ: การเพาะเห็ดด้วยกากกาแฟ
  เนื้อหา: เพาะเห็ดในถุงด้วยกากกาแฟ เพาะกินเองได้ เพาะขายลดต้นทุน [บทความวารสาร] / นันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์ วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 18 ฉบับที่ 6 (2558) หน้า 4-10 http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1256052 ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: กาแฟ
  เนื้อหา: ชื่อเรื่อง กาแฟ : ประวัติและพัฒนาการการดื่ม [บทความวารสาร] / คเณศ กังวานสุรไกร Local Call # ศ05 ผู้แต่ง คเณศ กังวานสุรไกร หัวเรื่อง กาแฟ--ประวัติ   กาแฟ ทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 30 ฉบับที่ 6 (เม.ย.2552) หน้า 154-169 พิมพลักษณ์ 2552   http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1218102 ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: ความบกพร่องทางสติปัญญา
  เนื้อหา: http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2&type=ti=&log=true ...
 • ทรัพยากรสารสนเทศ: หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน 320.9593 ธ122ป 2556
  เนื้อหา: ค้นจากฐานข้อมูล OPAC ได้คำตอบดังนี้ http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1255873 แต่ไม่มีรายละเอียดบอกสถานภาพของหนังสือ --จึงแนะนำนศ. ไปหาที่ชั้นตามที่ระบุเลขหมู่ ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: การนิเทศการสอน
  เนื้อหา: สืบค้น OPAC คำว่า การนิเทศการสอน ผลการสืบค้น  http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99&type=ti=&log=true ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: ต้องการหาข้อมูลเกี่บกับการปลูกผัก
  เนื้อหา: ค้นOPAC  จากหัวเรื่อง ได้คำตอบดังนี้ http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?keyid=106442&word=%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81--%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81.&type=su:&log=false&word_exact=%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81--%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81.และ http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?keyid=38683&word=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81.&type=su:&log=false&word_exact=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81. ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: วิจัย หรือวพ. เกี่ยวกับพัฒนาการทางอารมณ์
  เนื้อหา: ค้น  OPAC ทางชื่อเรื่องคำสำคัญ  วิจัยมีน้อย และ ค้นจากหัวเรื่อง จิตวิทยาพัฒนาการ มีหนังสือค่ะ http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3&type=su=&log=true ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: มีหนังสือสุนทรียศาสตร์ปีใหม่ๆมั้ย
  เนื้อหา: ค้นจากชื่อเรื่อง มีปี พ.ศ. เก่า แต่พอใช้ได้บ้างได้คำตอบดังนี้ค่ะ  http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibList.aspx?word=%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c&type=ti=&log=true นอกจากนี้ได้เข้าไปค้นข้อมูลที่ ม. ศิลปากร วังท่าพระ (มีหนังสือปี่พ.ศ. เก่า ค่ะ) ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: ต้องการค้นหนังสือของอ. บัญชา สำเร็จกิจ เรื่องสังเขปประวัติศาสตร์ไทย 1
  เนื้อหา: ค้น OPAC จากชื่อผู้แต่ง ได้คำตอบดังนี้ http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1136350   ...
 • การสืบค้นสารสนเทศ: นางโภควดี
  เนื้อหา:     ค้นจาก OPAC พิมพ์คำค้น นางโภควดี พบข้อมูลตาม link http://jfklib.oas.psu.ac.th/opac2/BibDetail.aspx?bibno=1086143 ...

คำที่นิยมค้นหามากที่สุด: