ภาวะผู้นำกับองค์การแห่งการเรียนรู้


แก้ไขล่าสุด:
2015-11-16 09:53
ผู้เขียน: :
จุฑารัตน์ ปานผดุง
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.