ความบกพร่องทางสติปัญญา


แก้ไขล่าสุด:
2020-11-03 10:26
ผู้เขียน: :
จันทิมา จริยวัตกุล
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.1
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย:0 (0 โหวต)
Chuck Norris has counted to infinity. Twice.