คำถามทั้งหมด RSS

คุณสามารถดูรายการคำถามที่ตั้งโดยผู้ใช้คนอื่น หากคุณตอบคำถามเหล่านั้นไว้ คำตอบของคุณจะได้รับการเพิ่มใน FAQ

วัน / คน คำถาม
2022-12-06 15:24
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ทรัพยากรสารสนเทศ:
คู่มือระบบเขียนภาษามลายูปาตานีอักษรไทย อยู่ชั้นไหน
คำตอบ
2022-10-28 10:37
ฮาริส เตะมาหมัด
การใช้บริการ:
อยากทราบวิธีการใช้งานเว็ป Thailist โดยใช้ IP ของห้องสมุดในการเข้ารหัส ผ่านโปรแกรม FortiClient
คำตอบ
2022-10-27 17:03
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ค้นหาวารสาร การเทคนิคการพัฒนาการศึกษา ปีที่ 28 ฉบับที่ 96 ได้ที่ไหน
คำตอบ
2022-10-27 14:53
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
การสืบค้นสารสนเทศ:
สอบตามการติดตั้ง PSU VPN
คำตอบ
2021-05-24 15:54
นูรียะห์ ดาแซ
การใช้บริการ:
ห้องสมุดปิดกี่โมง
คำตอบ
2021-03-22 12:26
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือนโยบายสาธารณะ ของ ศุภชัย ยาวะประภาษ
คำตอบ
2021-03-09 18:40
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ค้นหาหนังสือชื่อ การบริหารการพัฒนา
คำตอบ
2021-03-05 16:24
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
วันตรุษจีน
2021-03-02 14:24
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
นางโภควดี
คำตอบ
2021-02-13 16:03
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
การยืมต่อต้องทำอย่างไร
คำตอบ
2021-02-11 23:40
จารุพัชร์ คุรุตาประภา
การใช้บริการ:
เป็นสมาชิก PULINET ต้องการยืมหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องทำอย่างไรค่ะ Accession Number: MSUL.b1012738 คู่มือการประเมินโครงการฝึกอบรม / อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน
2021-02-05 11:46
นริศรา เฮมเบีย
ปัญหาการใช้บริการ:
นศ.ต้องการพบคุณจุฑารัตน์ เพื่อเคลียร์ ค่าปรับหนังสือ
คำตอบ
2021-02-05 11:42
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการค้นหนังสือของอ. บัญชา สำเร็จกิจ เรื่องสังเขปประวัติศาสตร์ไทย 1
คำตอบ
2021-02-05 11:36
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
มีหนังสือสุนทรียศาสตร์ปีใหม่ๆมั้ย
คำตอบ
2021-01-13 12:52
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิจัย หรือวพ. เกี่ยวกับพัฒนาการทางอารมณ์
คำตอบ
2020-12-12 16:46
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ต้องการหาตัวเล่ม ม45 มีข้อมูลมั้ยค่ะอยู่ตรงไหน
คำตอบ
2020-12-12 12:37
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหาข้อมูลเกี่บกับการปลูกผัก
คำตอบ
2020-12-02 13:34
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การนิเทศการสอน
คำตอบ
2020-11-23 13:57
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
คำตอบ
2020-11-16 15:07
ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
การสืบค้นสารสนเทศ:
นักศึกษาต่างวิทยาเขตสามารถนำหนังสือคืนที่ต่างวิทยาเขตได้หรือไม่ เช่น ยืมหนังสือจากวิทยาเขตปัตตานี แต่กลับไปเรียนที่หาดใหญ่ แล้วต้องการคืนหนังสือของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ คืนที่หอสมุดคุณหญิงหลงได้หรือไม่
คำตอบ
2020-11-16 15:05
ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับ กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ ที่หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้มีหรือเปล่า
คำตอบ
2020-11-07 17:30
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน 320.9593 ธ122ป 2556
คำตอบ
2020-11-07 17:14
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
จะหาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการใช้เอกสารในการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถม
คำตอบ
2020-11-07 17:09
นริศรา เฮมเบีย
ค้นหาฐานข้อมูล:
จะวิทยานิพนธ์ไทย ต้องค้นอย่างไร
คำตอบ
2020-11-03 10:05
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ความบกพร่องทางสติปัญญา
คำตอบ
2020-10-31 16:17
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
ห้องสมุดปิดกี่โมง
คำตอบ
2020-10-31 14:13
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย เลขหมู่ 959.3 บ551ป 2560 อยู่ที่ไหน
คำตอบ
2020-10-30 12:50
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก,สังครามโลกครั้งที่ 2
คำตอบ
2020-10-25 16:30
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ร้านกาแฟ
คำตอบ
2020-10-25 16:30
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
การเพาะเห็ดด้วยกากกาแฟ
คำตอบ
2020-10-06 11:04
นูรียะห์ ดาแซ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือเฉลยข้อสอบ เคมี 15 พ.ศ.
คำตอบ
2020-10-04 15:05
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
เป็นนศ. พยาบาลชั้นปีที่ 4 /รหัสนศ. 60 ต้องการยืมหนังสือระว่างการไปฝึกงาน
คำตอบ
2020-10-04 14:59
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
ต้องการยืมหนังสือ/ ต้องสมัครสมาชิกอย่างไร
คำตอบ
2020-10-04 14:56
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
ต้องการยืมหนังสือ/ ต้องสมัครสมาชิกอย่างไร
คำตอบ
2020-10-04 14:50
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
ขอรหัส Wifi
คำตอบ
2020-10-02 11:50
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ต้องการยืมหนังสือจากห้องสมุดม. ธรรมศาสตร์ เรื่อง คนพันธุ์ป๊อป : ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรมสมัยนิยม
คำตอบ
2020-10-01 12:55
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
หอสมุดฯปิดกี่โมง
คำตอบ
2020-09-30 18:24
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
Anatomy
คำตอบ
2020-09-30 18:24
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือใครเอาเนยแข็งของฉันไป
คำตอบ
2020-09-23 19:51
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
อยากได้หนังสือสมรรถนะผู้บริหาร
คำตอบ
2020-09-19 16:21
กุลวดี ทัพภะ
การใช้บริการ:
การอบรมผู้ใช้บริการ
คำตอบ
2020-09-19 16:20
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
คำตอบ
2020-09-15 16:32
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ประสาทหูเทียม
คำตอบ
2020-09-10 19:28
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
ต้องการยืมต่อหนังสือ 2 เล่มครับ
คำตอบ
2020-09-10 13:11
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
จะหาหนังสือชื่อผูู้นำ....(จำชื่อหนังสือไม่ได้)
คำตอบ
2020-09-01 10:27
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 อบรมการสืบค้นสารสนเทศแล้ว แต่ยังไม่ได้รับสิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
คำตอบ
2020-09-01 10:27
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.
คำตอบ
2020-08-25 10:47
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับสำนวนภาษาอังกฤษ
คำตอบ
2020-08-25 10:46
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับ Synonyms
คำตอบ
2020-08-25 10:00
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือระหว่างดำเนินการ 51/12/11
คำตอบ
2020-08-24 16:02
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
ขอหนังสือพิมพ์ค่ะ
คำตอบ
2020-08-24 15:44
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือชื่อการขายเบื้องต้น อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2020-08-21 12:41
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือชื่อวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น ของโชติ บดีรัฐ มีมั้ยค่ะ
คำตอบ
2020-08-20 11:44
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ เกี่ยวกับ covid
คำตอบ
2020-08-20 11:44
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ ประวัติศาสตร์ยุโรป
คำตอบ
2020-08-20 11:20
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ antomy ภาษาอังกฤษ
คำตอบ
2020-08-18 16:28
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเรื่อง เจิ้งเหอ แม่ทัพขันที "ซำปอกง"
คำตอบ
2020-08-13 14:09
ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ค้นหางานวิจัยของ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
คำตอบ
2020-08-13 14:09
ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
การสืบค้นสารสนเทศ:
นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ
คำตอบ
2020-08-13 10:03
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ค้นหาผู้แต่ง บรรจบ บุญจันทร์
คำตอบ
2020-08-13 09:59
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือภาวะผู้นำทางเทคโนโลยี
คำตอบ
2020-08-11 11:37
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่น อยู่ประมาณหมดไหน
คำตอบ
2020-08-10 14:40
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือประเภทวิจัย วิทยานิพนธ์ ตั้งอยู่ตรงไหน
คำตอบ
2020-08-09 16:01
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
อยากทราบสถานะเลขหมู่ 398.2049591 ป17ก 2530 อยู่บนชั้นไหมค่ะ
คำตอบ
2020-08-09 16:00
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ อยู่ชั้นไหนค่ะ
คำตอบ
2020-08-09 15:59
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ อยู่เลขหมู่อะไร
คำตอบ
2020-08-07 16:01
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
อัลกุรอานที่เป็นภาษาไทย
คำตอบ
2020-08-07 15:43
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมมลายู
คำตอบ
2020-08-07 09:57
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
Anatomy
คำตอบ
2020-08-06 19:54
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
คำบริภาษ
คำตอบ
2020-08-06 16:24
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ขอใช้ห้องมินิฯเพื่อการเรียนการสอน
คำตอบ
2020-08-06 16:22
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หาหนังสือ 936.6 อ27ป 2554 ไม่พบ
คำตอบ
2020-08-06 09:32
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ประวัติบ้านทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
คำตอบ
2020-08-05 09:49
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
การใช้บริการ:
ห้องประชุมกลุ่มย่อยอยู่ตรงไหน
คำตอบ
2020-08-04 11:20
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์และบทความวารสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียน
คำตอบ
2020-08-01 16:07
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คำตอบ
2020-08-01 16:06
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือของ สุวิมล ว่องวาณิช
คำตอบ
2020-08-01 16:01
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ความต้องการจำเป็น
คำตอบ
2020-07-29 11:20
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
นักศึกษาวิทยาเขตตรังต้องการทำบัตรสมาชิกยืมหนังสือ
คำตอบ
2020-07-29 11:20
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
นักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ต้องการทำบัตรสมาชิกยืมหนังสือ
คำตอบ
2020-07-29 11:19
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือไม่พบบนชั้น เรื่อง วิกฤติการณ์มาเลเซีย เลขหมู่ 330.9593 จ49ว
คำตอบ
2020-07-24 11:50
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
วรรณกรรม
คำตอบ
2020-07-24 11:50
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ประวัติศาสตร์ปัตตานี
คำตอบ
2020-07-18 17:00
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเศรษฐกิจในสมัยกรุงเทพฯ
คำตอบ
2020-07-18 16:54
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือกฎหมายอิสลาม
คำตอบ
2020-07-18 16:54
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือหลักเศรษฐศาสตร์
คำตอบ
2020-07-18 16:38
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ขั้นตอนการเรียน online couse
คำตอบ
2020-07-18 16:37
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
การเขียนบรรานุกรมวารสาร
คำตอบ
2020-07-18 16:37
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ
คำตอบ
2020-07-17 13:59
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
พัฒนาการทางวัฒนธรรม-สังคมในมุมมองวิวัฒนาการนิยม / นิติ ภวัครพันธุ์
คำตอบ
2020-07-14 12:25
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
คู่มือการทำวิจัย
คำตอบ
2020-07-14 10:05
นริศรา เฮมเบีย
อื่นๆ:
จากหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทย์มอ. หาดใหญ่ ถามว่า ประชุมสัมมนา PSULINET ยังสมัครได้หรือไม่ (เนื่องจากระบุว่า หมดเขต วันที่ 13 ก.ค. 63
คำตอบ
2020-07-14 09:23
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ปัญญาประดิษฐ์
คำตอบ
2020-07-08 16:16
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยานินพนธ์ ผู้แต่งชื่อ ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
คำตอบ
2020-07-08 16:16
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์ ผู้แต่งชื่อกิตสุรางค์ กาฬสุวรรณ แ
คำตอบ
2020-05-22 15:00
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับหลักสูตรและการนิเทศ
คำตอบ
2020-04-13 09:39
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ในช่วงสถานการณ์โควิด ผู้ใช้บริการที่ยืมหนังสือไปสามารถคืนหนังสือก่อนกำหนดส่ง (กำหนดส่ง 1 มิ.ย.63)ได้หรือไม่ คืนได้อย่างไร
คำตอบ
2020-03-17 19:01
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หาวารสาร ภ 08 ปี 2546 อยู่แถวไหน
คำตอบ
2020-03-16 14:30
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
อยากทราบว่า หนังสือ research design อยู่ชั้นไหน
คำตอบ
2020-03-16 11:05
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
Dictionary ภาษาอังกฤษไทย / ไทยภาษาอังกฤษ
คำตอบ
2020-03-15 16:33
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการบทความวารสารที่สืบค้นจากฐานข้อมูลออนไล์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คำตอบ
2020-03-15 13:11
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
สืบค้นหาหนังสือที่ต้องการจาก OPAC ได้แล้ว แต่ไม่ทราบว่าหนังสืออยู่จุดไหนของห้องสมุด
คำตอบ
2020-03-15 10:24
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการข้อมูลเรื่อง ไฟป่า
คำตอบ
2020-03-14 14:57
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หลักสูตรแกนกลาง
คำตอบ
2020-03-14 14:56
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ข้อสอบเกียวกับการพยาบาล
คำตอบ
2020-03-13 16:02
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การกีฬาแห่งชาติ
2020-03-12 16:34
นูรียะห์ ดาแซ
การสืบค้นสารสนเทศ:
วรรณกรรมภาคใต้
2020-03-12 09:25
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับ digital communication
คำตอบ
2020-03-05 16:31
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเรื่อง สมดุลแห่งชีวิต ของ ไชย ณ พล
2020-03-05 16:30
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การเข้าใช้ห้องสมุด จ่ายค่าเข้าเท่าไหร่
2020-03-04 18:45
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือของ ไชย ณ พล
คำตอบ
2020-03-04 18:45
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือเรื่อง สมดุลชีวิต
คำตอบ
2020-03-03 18:07
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ขอยกเลิกบริการยืมระหว่างห้องสมุด
คำตอบ
2020-03-03 17:32
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ห้องสมุดปิดบริการกี่โมง
คำตอบ
2020-03-03 17:31
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาวิทยานิพนธ์เรื่อง สิทธิการชุมนุมในกฎหมายอิสลาม
คำตอบ
2020-03-03 12:45
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทย
2020-03-01 11:58
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือ โรงเรียนนอกกะลา
คำตอบ
2020-02-28 15:54
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ชั้นวิทยานิพนธ์อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2020-02-28 12:38
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือประวัติศาสตร์ปัตตานี
คำตอบ
2020-02-27 14:02
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การพยาบาล
คำตอบ
2020-02-27 10:50
กลสมรรถ พจนาวาณิชย์
การสืบค้นสารสนเทศ:
สืบค้นบทความเรื่อง การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษานักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษสถาบันราชภัฏนครปฐม พิชญ์สินี ขาวอุไร [หน้า : 137-156] สืบค้นได้จาก http://www.culi.chula.ac.th/publicationsonline/current_issue_p2.php?journal_id=16
คำตอบ
2020-02-25 10:26
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
การสืบค้นสารสนเทศ:
ค้นหาหนังสือเรื่อง อิสลามกับการเมือง
คำตอบ
2020-02-25 10:25
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ ปรัชญาตะวันตก
คำตอบ
2020-02-01 15:29
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
จะหาหนังสือของอ. สามารถ ทองเฝือ
คำตอบ
2020-02-01 12:15
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
หลักธรรมาภิบาล
คำตอบ
2020-01-28 08:51
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
คำตอบ
2020-01-19 17:18
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการวิทยานิพนธ์ของ กรองแก้ว พรหมชัยศรี
2020-01-12 15:03
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
วารสารล่วงเวลาอยู่ไหนคะ
คำตอบ
2020-01-08 15:52
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การวิจัยทางมนุษยศาสตร์ (บทสรุปจากที่ประชุมนักมนุษยศาสตร์) / ปรีชา ช้างขวัญยืน, บรรณาธิการ.
คำตอบ
2020-01-07 11:42
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
ต้องการจองห้องประชุมกลุ่มจะจองได้ที่ไหน
คำตอบ
2020-01-07 11:41
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหาหนังสือที่มีเลขหมู่ 161/01/11
คำตอบ
2019-11-17 14:42
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหาหนังสือชื่อยอดเขาแห่งความสุข หุบเขาแห่งอุปสรรค
คำตอบ
2019-11-17 14:42
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหาหนังสือชื่อโรบันสันครูโซ
คำตอบ
2019-11-17 14:41
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหาหนังสื่อชื่อ ดอกเตอร์จากกองขยะ
คำตอบ
2019-11-16 16:29
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถานะของหนังสือกำลังดำเนินการ จะหาหนังสือได้จากชั้นไหน อาคารใด
คำตอบ
2019-11-13 15:17
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
เทคนิคและทักษะการสอนเบื้องต้น / ณรงค์ กาญจนะ.
คำตอบ
2019-11-08 10:53
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การจองห้องมินิเธียเตอร์
คำตอบ
2019-11-06 15:02
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ผู้แต่ง สุจิตรา รณรื่น
คำตอบ
2019-11-03 14:45
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
390.095195 ค3241ค 2559 หนังสือเลขหมู่นี้อยู่ที่ไหน
คำตอบ
2019-10-31 20:31
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือ เขียนอย่างไร สไตล์อังกฤษ
คำตอบ
2019-10-29 19:46
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
เลขหมู่ ก12 จัดเก็บที่ใด
คำตอบ
2019-10-29 17:53
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือชื่อ ฮาเบอร์มาส
คำตอบ
2019-10-26 16:34
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ขอใช้พจนานุกรมเล่มล่าสุดเล่มสีทอง
คำตอบ
2019-10-26 15:28
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
492.75 ส262น 2557 หาไม่พบ
คำตอบ
2019-10-26 15:27
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
492.75 ส262น 2557 หาไม่พบ
คำตอบ
2019-10-26 15:22
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ขอข้อมูลการจองห้องประชุม
คำตอบ
2019-10-26 15:21
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
895.911008 ว346 หาไม่พบ
คำตอบ
2019-10-16 16:17
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
กฏหมายการศึกษา
คำตอบ
2019-10-16 15:41
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ศาสตร์การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
คำตอบ
2019-10-04 12:13
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
จะหาข้อมูลปืนนางพญาตานี
คำตอบ
2019-10-03 16:10
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือชื่อนี้ค้นใน OPAC แล้วไม่มีครับ
คำตอบ
2019-09-24 18:48
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือวรรณคดีไทย
คำตอบ
2019-09-05 09:11
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือวิจัยเชิงปริมาณ
2019-09-04 11:33
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การวิจัยทางสังคมศาสตร์
2019-09-04 11:33
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การวิจัยเชิงคุณภาพ
2019-09-02 11:50
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
สารานุกรมภาคใต้
2019-09-02 11:50
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือเรื่องโลกอีกใบในโรงพยาบาล
คำตอบ
2019-08-29 16:53
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ต้องการใช้หนังสือทีมีเลข/ / /
คำตอบ
2019-08-29 16:48
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
กฎหมายอิสลาม (ฟิกซ์)ที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอาหรับ
คำตอบ
2019-08-29 16:20
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
294.33 E84 อยู่ในห้อง Clearing room ต้องการใช้
คำตอบ
2019-08-27 11:41
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือชื่อ ปากคำประวัติศาสตร์
คำตอบ
2019-08-27 11:30
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
สถานที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
คำตอบ
2019-08-21 12:53
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วรรณกรรมแปล
คำตอบ
2019-08-20 11:49
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
เรื่องตลก
คำตอบ
2019-08-20 11:08
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
เอกสารรหัส ส 138 2561 จัดเก็บที่ใด
คำตอบ
2019-08-20 10:03
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
ขอทราบรายละเอียดอัตราค่าบริการขอใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการสำหรับหน่วยงานภายนอก
คำตอบ
2019-08-20 09:41
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์หรือวิจัยที่เกี่ยวขัองกับปัญหาการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
คำตอบ
2019-08-15 11:32
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
จะยืมหนังสือ
คำตอบ
2019-08-15 11:31
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
การนวดราชสำนัก
คำตอบ
2019-08-15 11:04
นิติพร สุนทรนนท์
อื่นๆ:
งานม.อ.วิชาการมีประกวดเล่านิทานหรือไม่
คำตอบ
2019-08-15 11:02
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
งานม.อ.วิชาการหอสมุดมีอบรมอะไรบ้าง
คำตอบ
2019-08-15 11:01
นิติพร สุนทรนนท์
อื่นๆ:
ม.อ.วิชาการมีประกวดหนังสือทำมือหรือไม่
คำตอบ
2019-08-15 10:59
นิติพร สุนทรนนท์
อื่นๆ:
การอบรม Book Clinic
คำตอบ
2019-08-15 10:39
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือเรื่องทักษะสมอง
คำตอบ
2019-08-15 10:38
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือเกี่ยวกับวิชาสุขศึกษา
คำตอบ
2019-08-15 10:37
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือพละศึกษา
คำตอบ
2019-08-14 11:04
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
อิคิไกความหมายของการมีชีวิตอยู่
คำตอบ
2019-08-14 09:17
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
จีนทักษิณ
คำตอบ
2019-08-09 16:23
นิติพร สุนทรนนท์
อื่นๆ:
ลงทะเบียนอบรมการสืบค้นสารสนเทศผิดกลุ่ม
คำตอบ
2019-08-09 16:15
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
วารสารยืมได้กี่วัน ถ้ากำหนดส่งวันหยุดต้องคืนกับตู้รับคืนหรือไม่
คำตอบ
2019-08-09 16:11
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือปรัชญาที่ชั้นอ้างอิง
คำตอบ
2019-08-09 15:59
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
ต้องการวารสารชีวจิต
คำตอบ
2019-08-09 15:58
นิติพร สุนทรนนท์
อื่นๆ:
วารสารอยู่ตรงไหน
คำตอบ
2019-07-22 12:38
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
จำนวนหน้าไม่ครบ หน้าของหนังสืที่ต้องการใช้ไม่มี หนังสือเรือง Islam and Malay nationalism : a case study of the Malay-Muslims of Southern Thailand
คำตอบ
2019-07-22 12:32
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
บุคคลภายนอกยืมไปถ่ายเอกสารได้ครั้งละกี่เล่ม
คำตอบ
2019-07-09 15:59
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในพุทธปรัชญา
2019-07-09 15:59
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
พุทธศาสนามหายาน
คำตอบ
2019-07-09 15:58
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือของ เสถียร โพธินันทะ
2019-07-06 14:13
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
อยากได้วิจัยเด็กพิการเป็นตัวเล่ม
คำตอบ
2019-07-05 17:16
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือวรรณกรรมพื้นบ้าน
คำตอบ
2019-07-01 16:43
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ปริศนาคำทาย
คำตอบ
2019-06-14 16:28
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการใช้หนังสือระหว่างดำเนินการ
คำตอบ
2019-06-14 11:57
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คำตอบ
2019-06-14 11:56
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
การบริหารงานบุคคล
คำตอบ
2019-06-12 15:14
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการอนุรักษ์เมือง / ยงธนิศร์ พิมลเสถียร.
คำตอบ
2019-06-12 15:12
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ภูเก็ต / สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ.
คำตอบ
2019-06-12 15:07
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
โครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและพัฒนาเมืองภูเก็ต / ฮันส์ เดทเลฟ คัมมัยเยอร์ และ พรใจ ศิริรัตน์.
คำตอบ
2019-06-11 12:57
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาบทความ ชื่อเรื่องในนามแห่งอัตลักษณ์ : อิสลาม มลายู ปาตานี ไม่เจอที่ชั้น
คำตอบ
2019-06-11 12:56
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือคุณพ่อขายาว
คำตอบ
2019-06-10 15:46
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการค้นราชกิจจา เหรียญพิทักษ์เสรีชน กับเหรียญราชการชายแดน ไม่ทราบปี เดาว่า น่าจะปี 2540 เป็นต้นไป มีชื่อ และนามสกุลมา
คำตอบ
2019-06-04 10:49
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วารสาร International Journal of Islamic Studies มีในห้องสมุดหรือไม่
คำตอบ
2019-05-30 11:18
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือชื่อ เฮอร์เมนูติกส์ : ศาสตร์แห่งการตีความและศิลปะแห่งการเข้าใจ
คำตอบ
2019-05-21 14:51
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
ช่วงนี้วันเสาร์อาทิตย์เปิดบริการหรือไม่
คำตอบ
2019-05-21 14:48
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
เทคนิคการนำเสนอผลงาน
คำตอบ
2019-05-08 14:54
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การมีส่วนร่วมขององค์กรมุสลิมในการส่งเสริมธรรมรัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้/นิเลาะ แวอุเซ็ง
คำตอบ
2019-05-07 14:16
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดปัตตานี
คำตอบ
2019-05-01 18:01
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
ห้องสมุดเปิดไหมค่ะ ? เป็นบุคคลภายนอกถ้าจะใช้ต้องทำอย่างไรคะ
คำตอบ
2019-04-24 12:44
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา
คำตอบ
2019-04-17 16:18
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
959.3ร56ค
คำตอบ
2019-04-17 16:18
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
306.09593 น34ห
คำตอบ
2019-04-04 13:22
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ต้องการแคลคูลัส1234
คำตอบ
2019-03-18 12:24
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
จะยืมรายงานการประชุมวิชาการไปเป็นตัวอย่างในห้องเรียนจะต้องทำอย่างไร ยืมได้หรือไม่
คำตอบ
2019-03-11 12:18
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
มีปัญหาการใช้บริการ qr code วารสารฉบับปัจจุบัน
คำตอบ
2019-03-06 15:03
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นหาข้อมูลจาก TDC
คำตอบ
2019-03-06 15:02
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการลง vpn
คำตอบ
2019-03-06 15:01
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
เอสเอ็มอี
คำตอบ
2019-03-06 13:29
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ประวัติจังหวัดพัทลุง
คำตอบ
2019-02-25 11:32
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือ วิธีวิทยาการวิจัย ของวาโร เพ็งจันทร์
คำตอบ
2019-02-25 11:03
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน blended learning
คำตอบ
2019-02-14 16:35
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองพันธุ์ดอกพะยอมปลอดสารพิษ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ไปหาที่ชั้น 2 ทำไมไม่เจอตัวเล่ม
คำตอบ
2019-02-08 12:15
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนีไฟนรก
คำตอบ
2019-02-03 13:40
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
745.5 ส2762พ 2554
คำตอบ
2019-02-03 13:39
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
745.5 จ47ห
คำตอบ
2019-02-03 13:39
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
572.86 ร1467ก 2556
คำตอบ
2019-02-03 13:35
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือ 43/09/16
คำตอบ
2019-02-03 13:33
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ย่านลิเภา
คำตอบ
2019-02-03 13:32
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ศาสดามูฮัมหมัด
คำตอบ
2019-02-03 13:31
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการดูรายชื่อหนังสือของบรรจง บินการซัน
คำตอบ
2019-02-01 15:09
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
320.9593 ป17ล
คำตอบ
2019-02-01 13:33
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
วัฒนธรรมภาคกลาง
คำตอบ
2019-01-31 10:17
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
331.4 ส215ส 2558 หาหนังสือไม่เจอ
คำตอบ
2019-01-21 15:43
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
เป็นบุคคลภายนอกจะถ่ายเอกสารได้อย่างไร
คำตอบ
2019-01-21 15:42
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
303.3 ส163ท 2553 หาไม่พบ ไม่มีบนชั้น
คำตอบ
2019-01-21 10:55
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
จริยศาสตร์
คำตอบ
2019-01-21 10:52
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือที่บุญมี แท่นแก้ว แต่ง
คำตอบ
2019-01-19 14:23
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
การสมัครสมาชิกของบุคคลภายนอก
คำตอบ
2019-01-19 14:23
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ระบบเครือข่ายการศึกษา
คำตอบ
2019-01-19 14:22
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
สารฟอกขาวในอาหาร
คำตอบ
2019-01-19 14:22
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ตำบลบานา
คำตอบ
2019-01-18 18:10
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การใช้โปรแกรม Endnote Web
คำตอบ
2019-01-18 18:10
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ลายไทย
คำตอบ
2019-01-16 15:10
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วังยะหริ่ง
คำตอบ
2019-01-16 14:23
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ป13 อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2019-01-16 12:48
ทับทิม บุญทอง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเลขหมู่ 371.1023 ฟ555 ว 2559 อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2019-01-16 12:42
ทับทิม บุญทอง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเลขหมู่ 371.1023 ฟ55 ร อยู่ตรงไหน
2018-12-27 09:25
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเรื่อง วังจะบังติกอ ของอาจารย์จุรีรัตน์ บัวแก้ว
คำตอบ
2018-12-27 09:23
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
พฤติกรรมผู้บริโภค
คำตอบ
2018-12-21 14:30
ทับทิม บุญทอง
การสืบค้นสารสนเทศ:
แรงงานข้ามชาติในปัตตานี
2018-12-21 14:25
ทับทิม บุญทอง
การสืบค้นสารสนเทศ:
แรงงานข้ามชาติในปัตตานี
คำตอบ
2018-12-11 09:20
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับรูสะมิแล
คำตอบ
2018-12-08 17:44
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาเรื่อง ลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และองค์ประกอบของกรดไขมันของหอยแมลงภู่ (Perna viridis Linnaeus., 1758) ในฤดูกาลต่าง ๆ
คำตอบ
2018-12-08 17:44
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาเรื่ององค์ประกอบทางเคมีและปริมาณของกรดไขมัน ในหอยทะเลสองฝาบางชนิดของประเทศไทย
คำตอบ
2018-11-28 15:12
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือองค์ประกอบศิลป์ ของชลูด นิ่มเสมอ
คำตอบ
2018-11-28 14:45
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเรื่อง ผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP มีในหอสมุดฯ หรือไม่
คำตอบ
2018-11-27 16:35
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การตรวจสอบประวัติการยืม
คำตอบ
2018-11-27 16:34
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การต่ออายุการยืม
คำตอบ
2018-11-27 16:34
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
กระแสธารปรัชญาจีน
คำตอบ
2018-11-27 16:33
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
สงครามขนมหวาน
คำตอบ
2018-11-27 16:33
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
320.9593 ส35 หาได้จากที่ใด
คำตอบ
2018-11-27 16:32
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์
คำตอบ
2018-11-22 11:26
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
สื่อนวัตกรรม
คำตอบ
2018-11-22 11:26
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การจัดการความรู้
คำตอบ
2018-11-22 11:26
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การศึกษาพิเศษ
คำตอบ
2018-11-22 11:25
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
จริยธรรม ครู
คำตอบ
2018-11-22 11:25
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือองค์ประกอบศิลป์
คำตอบ
2018-11-22 11:24
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับเย็บปักถักร้อย
คำตอบ
2018-11-21 12:33
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หาหนังสือสถิติปัตตานีปี43 45 ไม่พบ
คำตอบ
2018-11-19 11:02
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
อยากทราบว่าวารสารกรมบัญชีกลางมีในหอสมุดหรือไม่
คำตอบ
2018-11-13 15:59
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
วารสารรูสะมิแล
คำตอบ
2018-11-13 15:50
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้น Union Catalog
คำตอบ
2018-11-13 15:48
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
สื่อเสมือน
คำตอบ
2018-11-13 15:47
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้น วพ./งานวิจัยฉบับเต็ม
คำตอบ
2018-11-13 15:46
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
วารสารสงขลานครินทร์ ฉ.มนุษยศาสตร์
คำตอบ
2018-11-13 15:46
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
เทคโนโลยี AR
คำตอบ
2018-11-13 15:44
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
คำตอบ
2018-11-08 12:10
 รวีวรรณ ขำพล
ปัญหาการใช้บริการ:
หาหนังสือที่ชั้นไม่พบ
คำตอบ
2018-11-07 16:28
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้น TDC
คำตอบ
2018-11-07 16:27
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การคิดเชิงนวัตกรรม
คำตอบ
2018-11-07 16:26
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
innovative thinking
คำตอบ
2018-11-07 16:26
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม
คำตอบ
2018-11-07 16:25
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเรื่อง หมาหางด้วน
คำตอบ
2018-11-07 16:24
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
พุทธศาสนากับสังคม
คำตอบ
2018-11-07 16:24
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การกู้ยืมเงิน กยศ.
คำตอบ
2018-11-07 16:23
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
อื่นๆ:
การตรวจสอบประวัติการยืม
คำตอบ
2018-11-07 16:23
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
เลขหมู่ 371.224 ส215ร 2557
คำตอบ
2018-11-02 16:15
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
เทียม โชควัฒนา
คำตอบ
2018-11-02 16:10
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ Bioactive food proteins and peptides
คำตอบ
2018-11-02 16:09
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ Body composition : health and performance
คำตอบ
2018-11-02 16:08
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
เลขหมู 305.42072 H23602012
คำตอบ
2018-11-01 11:10
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือพุทธปรัชญาพื้นฐาน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำตอบ
2018-11-01 11:10
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือของผู้แต่งชื่อ ลำดวน ศรีมณี
คำตอบ
2018-10-30 16:12
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
เลขหมู่ 803 ก19ศ 2540
คำตอบ
2018-10-30 16:10
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
อิสลามศึกษา
คำตอบ
2018-10-30 16:07
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
คณิตศาสตร์ ปฐมวัย
คำตอบ
2018-10-30 13:54
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ศัพท์วรรณกรรม
คำตอบ
2018-10-30 13:53
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
เพศศึกษา
คำตอบ
2018-10-27 13:58
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือนำชมโบราณสถานที่สำคัญในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
คำตอบ
2018-10-25 14:34
ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำตอบ
2018-10-24 15:13
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วารสารรูสมิแล ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
คำตอบ
2018-10-16 20:15
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือชื่อ ติสตู
คำตอบ
2018-10-10 16:22
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การใช้ฐานข้อมูลข้อสอบเก่าของหอสมุดฯ
คำตอบ
2018-10-10 16:21
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การต่ออายุการยืม
คำตอบ
2018-10-10 16:21
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การติดตั้งระบบ VPN
คำตอบ
2018-10-10 16:20
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้น OPAC จากภายนอกมหาวิทยาลัย
คำตอบ
2018-10-10 16:19
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์ วิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
คำตอบ
2018-10-10 16:19
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นวิทยานิพนธ์ วิจัยฉบับเต็ม
คำตอบ
2018-10-10 16:18
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
พจนานุกรมไทย มาเลย์
คำตอบ
2018-10-10 16:17
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
พุทธอภิปรัชญา
คำตอบ
2018-10-08 12:04
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นวิทยานิพนธ์ วิจัยของมหาวิทยาลัยอื่นๆ
คำตอบ
2018-10-08 12:03
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์ วิจัย เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
คำตอบ
2018-10-08 12:02
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์ วิจัย เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
คำตอบ
2018-10-08 12:01
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นวิจัย วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม
คำตอบ
2018-10-08 12:00
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้น EDS One Search
คำตอบ
2018-10-08 11:59
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
questionnaire design
คำตอบ
2018-10-08 11:59
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
:
questionnaire
คำตอบ
2018-10-08 11:58
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
data collection
คำตอบ
2018-10-08 11:57
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
questionnaire design
คำตอบ
2018-10-06 18:18
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
ปรัญชาการศึกษา ปี 2560- 2561
คำตอบ
2018-10-04 12:41
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
การขอเลข ISBN
คำตอบ
2018-10-01 11:34
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
792.809593 บ45น หนังสือเล่มนี้อยู่ที่ไหน
คำตอบ
2018-10-01 11:02
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
เมนูอาหาร
คำตอบ
2018-10-01 11:02
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิจัยเกี่ยวกับศาสนาเปรียบเทียบ
คำตอบ
2018-09-26 11:27
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
297.73 ป17ม อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2018-09-19 14:43
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
746.412 อ1637ก อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2018-09-14 11:43
narisara.h
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับสมาธิ
คำตอบ
2018-09-14 11:38
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ว 54 จะหาบทความวารสาร ตั้งอยู่ที่ใด
คำตอบ
2018-09-05 15:46
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การเลี้ยงปลาดุก
คำตอบ
2018-09-05 15:15
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหา ม 01 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปีที่ 33 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2556) หน้า 46-58
คำตอบ
2018-09-05 15:13
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหา ม01 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปีที่ 28 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2551) หน้า 66-83
คำตอบ
2018-08-30 09:34
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
การสอนวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
คำตอบ
2018-08-29 13:21
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือชื่อเรื่อง Longman English grammar practice
คำตอบ
2018-08-17 12:50
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
การสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถม
2018-08-08 16:21
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
จักรวรรดิโรมัน
คำตอบ
2018-08-07 09:40
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
วันนี้หอสมุดฯ ปิดบริการเวลาใด
คำตอบ
2018-08-07 09:39
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
สังคมพหุวัฒนธรรม
คำตอบ
2018-07-13 15:45
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
อื่นๆ:
การสมัครอบรมการสืบค้น มอ.วิชาการ 2561
คำตอบ
2018-07-13 15:43
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การทำบัตรสมาชิกของบุคคลภายนอก
คำตอบ
2018-07-13 15:20
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นข้อมูลของหส.จากบ้าน
คำตอบ
2018-07-13 15:18
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นงานวิจัย ฉ.เต็ม
คำตอบ
2018-07-13 15:17
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การพัฒนาชุมชน (วพ./วิจัย)
คำตอบ
2018-07-12 16:06
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
เวลาเปิดบริการในช่วงซัมเมอร์
คำตอบ
2018-07-12 16:05
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
การ Renew
คำตอบ
2018-07-12 12:00
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การต้นข้อมูลของหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
คำตอบ
2018-07-12 11:59
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
Essentials of human anatomy & physiology
คำตอบ
2018-07-12 11:59
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
Human Anatomy & Physiology
คำตอบ
2018-06-26 15:17
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
อื่นๆ:
ระเบียบการใช้หอสมุด JFK
คำตอบ
2018-06-26 15:16
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
อื่นๆ:
การมอบหนังสือให้หส. ขอหนังสือตอบขอบคุณ
คำตอบ
2018-06-26 15:15
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การคืนหนังสือของหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
คำตอบ
2018-06-26 15:14
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การตรวจสอบหนังสือที่ต้องการว่ามีที่หส.ใด
คำตอบ
2018-06-26 15:13
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือแต่งโดย บุญมี เมธางกูร
คำตอบ
2018-06-26 15:13
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ตายแล้วไปไหน
คำตอบ
2018-06-26 15:12
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นงานวิจัย/วพ.ต่างประเทศ
คำตอบ
2018-06-26 15:12
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
observations of students with learning disabilities
คำตอบ
2018-06-22 16:15
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้น วพ.วิจัยของต่างประเทศ
คำตอบ
2018-06-22 16:14
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การจัดทำบรรณานุกรม:
การเขียนบรรณานุกรรม APA 6
คำตอบ
2018-06-22 16:14
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
อื่นๆ:
การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการ
คำตอบ
2018-06-22 16:11
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นวิจัย วพ.ฉ.เต็ม
คำตอบ
2018-06-22 16:10
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การยืมหนังสือไปถ่ายเอกสาร
คำตอบ
2018-06-22 16:10
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเลขหมู่ 382 พ93ก
คำตอบ
2018-06-20 15:40
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การยืมหนังสือของนศ.ช่วงซัมเมอร์
คำตอบ
2018-06-20 15:40
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การทำบัตรสามชิกของนร.สาธิตอิสลาม
คำตอบ
2018-06-20 15:39
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
อื่นๆ:
การมอบไฟล์งานวิจัยให้ห้องสมุด
คำตอบ
2018-06-20 15:38
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นวิจัย วพ.ฉ.เต็ม
คำตอบ
2018-06-20 15:38
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การทำบัตรของบุคคลภายนอก
คำตอบ
2018-06-20 15:37
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การขอเลข ISBN
คำตอบ
2018-06-20 15:36
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การยืมหนังสือของนศ.วข.หาดใหญ่
คำตอบ
2018-06-20 15:36
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ฟิสิกส์
คำตอบ
2018-06-20 15:34
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเรื่อง asas peme
คำตอบ
2018-06-20 15:34
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือแต่งโดย มัสลัน มาหะมะ
คำตอบ
2018-06-20 15:33
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
อนุญาโตตุลาการ
คำตอบ
2018-06-20 15:32
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การใช้ Turn it in ตรวจผลงาน
คำตอบ
2018-06-20 15:32
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิจัย วพ.เกี่ยวกับ listening comprehension
คำตอบ
2018-06-08 12:34
ทับทิม บุญทอง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหาบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์
คำตอบ
2018-06-07 14:21
จันทิมา จริยวัตกุล
การใช้บริการ:
ช้วงนี้ห้องสมุดเปิด-ปิดเวลาเท่าไหร่
คำตอบ
2018-06-01 16:08
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
คู่มือครู
คำตอบ
2018-05-28 14:51
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
การจองห้องประชุมกลุ่ม
คำตอบ
2018-05-28 14:48
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือชื่อ Indirect speech acts
คำตอบ
2018-05-28 14:47
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือชื่อ How to do things with words
คำตอบ
2018-05-28 12:36
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ทรัพยากรสารสนเทศ:
Dewey Call. 155.5 ส42 อยู่ชั้นไหน
คำตอบ
2018-05-28 11:48
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ดอกเตอร์จากกองขยะ
คำตอบ
2018-05-28 11:47
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
เรื่องเล่าจากร่างกาย
คำตอบ
2018-05-28 11:46
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ใครเอาเนยแข็งของฉันไป
คำตอบ
2018-05-22 11:58
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือที่เขียนโดย สมเด็จพระญาณสังวร
คำตอบ
2018-05-22 11:57
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือที่แต่งโดย ดังตฤณ
คำตอบ
2018-05-21 10:58
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2
คำตอบ
2018-05-21 09:31
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับธุรกิจ
คำตอบ
2018-05-11 15:58
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การค้นหาวารสารจากชั้น
คำตอบ
2018-05-11 15:57
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
แรงจูงใจในการทำงาน
คำตอบ
2018-05-11 10:24
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
อาหารกระป๋อง
คำตอบ
2018-05-11 10:21
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นวารสารจาก Journal Link
คำตอบ
2018-05-11 10:20
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การต่ออายุการยื
คำตอบ
2018-05-11 10:19
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้น EDS One Search
คำตอบ
2018-05-11 10:17
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นบทความวารสาร
คำตอบ
2018-05-11 10:17
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การจองห้องราตาปันยัง
คำตอบ
2018-05-11 10:16
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
วารสาร Aquaculture
คำตอบ
2018-05-11 10:15
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การทำบัตรของบุคคลภายนอก
คำตอบ
2018-05-11 10:14
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หลักการตลาด
คำตอบ
2018-05-11 10:13
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การต่ออายุการยืม
คำตอบ
2018-05-11 10:12
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ไดโนเสาร์
คำตอบ
2018-05-11 10:11
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ทฤษฎีการบริหาร
คำตอบ
2018-05-11 10:10
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
โต๊ะโตะจัง
คำตอบ
2018-05-11 10:09
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
บ้านเล็กในป่าใหญ่
คำตอบ
2018-05-11 10:09
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ผีเสื้อและดอกไม้
คำตอบ
2018-05-11 10:08
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
คุณพ่อขายาว
คำตอบ
2018-05-11 10:06
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
แว้งที่รัก
คำตอบ
2018-05-11 10:05
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
เรื่องเล่าจากร่างกาย : เข้าใจร่างกาย
คำตอบ
2018-05-11 10:05
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ความฝัน
คำตอบ
2018-05-11 10:03
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ดอกเตอร์จากกองขยะ
คำตอบ
2018-05-11 10:02
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ไล่ตงจิ้น ลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต
คำตอบ
2018-05-11 10:02
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ใครเอาเนยแข็งของฉันไป
คำตอบ
2018-05-08 10:50
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ปลากัด
คำตอบ
2018-05-08 10:50
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ดอกชบา
คำตอบ
2018-05-08 10:50
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ความผูกพัน
คำตอบ
2018-05-07 21:51
Salwa
การสืบค้นสารสนเทศ:
มีหนังสือเธอไม่อายที่จะถามมั้ยค่ะ พอดีค้นหาในเว็บแล้วมันขึ้นสถานะว่า Completely Received ค่ะ หมายความว่ายังไงค่ะ
คำตอบ
2018-04-30 16:15
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
คำตอบ
2018-04-30 16:06
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การสืบค้นวพ./วิจัยฉบับเต็ม
คำตอบ
2018-04-30 16:05
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
เวลาเปิดบริการของหอสมุด
คำตอบ
2018-04-30 16:05
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การทำบัตรสมาชิกของบุคคลภายนอก
คำตอบ
2018-04-30 16:04
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
สถิติประชากร 5 จังหวัดภาคใต้
คำตอบ
2018-04-30 16:04
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
รายงานสถิติรายปีประเทศไทย
คำตอบ
2018-04-29 11:28
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาเรื่องเรือกอและ
คำตอบ
2018-04-27 11:13
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การตรวจสอบ รับหนังสือจอง
คำตอบ
2018-04-27 11:12
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
เหรียญราชการชายแดน 2556
คำตอบ
2018-04-27 11:12
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
เหรียญราชการชายแดน 2555
คำตอบ
2018-04-26 11:00
ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม
คำตอบ
2018-04-20 18:10
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
วันนี้ห้องสมุดปิดกี่โมงค่ะ
คำตอบ
2018-04-20 18:09
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
หนังสือนิยายอยู่ชั้นไหนค่ะ
คำตอบ
2018-04-20 10:42
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ขอดูงานวิจัยของ nanthida kulkuea
คำตอบ
2018-04-19 14:46
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ชีววิทยา ของม. 4
คำตอบ
2018-04-19 14:45
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ชีววิทยา ของม. 4
คำตอบ
2018-04-19 14:38
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิจัยเกี่ยวกับศิลปะ
คำตอบ
2018-04-19 14:28
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
นิยายกาหลมหรทึก หาตัวเล้มไม่พบ ดูใน OPAC บอกว่าติดต่อบริการตอบคำถาม
คำตอบ
2018-04-19 14:10
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
การศึกษา การสอนศิลปะ
คำตอบ
2018-04-19 11:48
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การวัดผลการประเมินผล
2018-04-17 12:49
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิบิ-ซะบิ
คำตอบ
2018-04-17 12:21
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
แผ่นดินอืี่น
คำตอบ
2018-04-10 11:23
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การศึกษาในอิสลาม
คำตอบ
2018-04-05 14:30
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ปรัชญาอิสลาม
คำตอบ
2018-04-04 17:00
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การแต่งกายของมุสลิมสมัยประวัติศาสตร์รายอกูนิง
คำตอบ
2018-03-27 11:44
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ชนชั้นนำ
คำตอบ
2018-03-26 21:01
นริศรา เฮมเบีย
อื่นๆ:
กระเป๋าสตางค์หายทั้งกระเป๋า มีบัตรหลายบัตร และมีเงินประมาณ500-700 ไม่แน่ใจว่าหายในห้องสมุด หรือข้างนอก (ต้องการดูวงจรปิดบริเวณที่ฝากกระเป๋า)
คำตอบ
2018-03-26 20:50
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
สตรีตั้งครรภ์
คำตอบ
2018-03-26 20:45
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ของ วรเดช จันทรศร
คำตอบ
2018-03-23 18:10
สัมพันธ์ วารี
การใช้บริการ:
นศ.ปริญญาตรี สามารถยืมหนังสือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ไหมครับ จะต้องทำอย่างไร
คำตอบ
2018-03-23 11:38
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การสืบค้นบทความ/วพ.ภาษาต่างประเทศ
คำตอบ
2018-03-23 11:35
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การสืบค้นวิทยานิพนธ์/วิจัยฉบับเต็ม
คำตอบ
2018-03-23 11:35
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
เวลาเปิดบริการของห้องสมุด
คำตอบ
2018-03-23 11:34
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การทำบัตรสมาชิกบุคคลภายนอก
คำตอบ
2018-03-23 11:34
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
คุณธรรมเยาวชน
คำตอบ
2018-03-23 11:21
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้
คำตอบ
2018-03-23 11:20
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
ทรัพยากรสารสนเทศ:
สถานที่จัดเก็บวารสาร
คำตอบ
2018-03-23 11:19
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
ทรัพยากรสารสนเทศ:
สถานที่จัดเก็บสิ่งพิมพ์อิสลามศึกษา
คำตอบ
2018-03-23 11:17
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การเลือกคู่ครอง
คำตอบ
2018-03-22 15:40
ทับทิม บุญทอง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือเรื่องการเต้นร็องเงง
คำตอบ
2018-03-22 14:22
ทับทิม บุญทอง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการงานวิจัยของสมยศ หวังอับดุลเลาะ.
คำตอบ
2018-03-22 09:47
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การนำนโยบายไปปฏิบัติ
คำตอบ
2018-03-21 14:48
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
796.31 พ38ค อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2018-03-21 14:47
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
796.31 ส55พ 2550 อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2018-03-20 13:47
ทับทิม บุญทอง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการข้อมูลงานวิจัยเรื่องกบนา
คำตอบ
2018-03-19 13:15
ทับทิม บุญทอง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหาหนังสือเกี่ยวกับผลไม้ไทย
คำตอบ
2018-03-19 09:17
จันทิมา จริยวัตกุล
การใช้บริการ:
ต้องการสมัครสมาชิกบุคคลภายนอก เข้าใช้อย่าเดียว ทำอย่าไรบ้าง
คำตอบ
2018-03-16 16:07
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหาวพ. บอกชื่อ/ และชื่อเรื่องมา เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
คำตอบ
2018-03-15 16:34
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
สุขศึกษา
คำตอบ
2018-03-15 16:34
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การงาน
คำตอบ
2018-03-15 16:34
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
สื่อออนไลน์
คำตอบ
2018-03-15 16:33
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
อุปกรณ์ครัว
คำตอบ
2018-03-14 09:18
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
การสืบค้นสารสนเทศ:
ทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับประเพณี ต่างๆ
คำตอบ
2018-03-08 11:48
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นข้อมูลหนังสือ
คำตอบ
2018-03-08 11:44
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
คอมพิวเตอร์
2018-03-08 11:44
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การสื่อสารเพื่อโน้นน้าวใจ
คำตอบ
2018-03-06 12:33
 รวีวรรณ ขำพล
ค้นหาฐานข้อมูล:
การสมัครสมาชิก TDC
คำตอบ
2018-02-21 12:42
ทับทิม บุญทอง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
คำตอบ
2018-02-20 11:35
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นวิทยานิพนธ์และงานวิจัยภาษาไทย
คำตอบ
2018-02-20 11:28
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
งานวิจัยเรื่อง Maintenance of Mother Tongue: Patterns of Language Choice at the Malaysian-Thai Border
คำตอบ
2018-02-20 11:18
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
งานวิจัยเรื่อง Attitudes towards Thai, Patani Malay, and English of Thai Undergraduates
คำตอบ
2018-02-19 20:45
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ทฤษฎีโอเร็ม ทางการพยาบาล
คำตอบ
2018-02-19 20:41
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ภูเขาไฟ
คำตอบ
2018-02-19 20:33
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ภูเขาไฟ
2018-02-19 11:10
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
งานวิจัยเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะ
คำตอบ
2018-02-14 12:43
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
417.7 ส1647ภ 2560 สถานะหนังสือแจ้งว่าอยู่บนชั้น 3 เล่ม แต่หาไม่พบที่ชั้น
คำตอบ
2018-02-13 09:54
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์จุฬาฯ
คำตอบ
2018-02-12 12:22
ทับทิม บุญทอง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหาหนังสือเรื่อง The Prince
คำตอบ
2018-02-09 13:48
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
คำตอบ
2018-01-30 11:15
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือชื่อ โรคและพยาธิของสัตว์น้ำ
คำตอบ
2018-01-18 18:04
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือภาวะผู้นำ
คำตอบ
2018-01-18 16:55
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาวิทยานิพนธ์ภาษาถิ่นใต้ เอาเป็นตัวเล่มค่ะ
คำตอบ
2018-01-17 16:26
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ แต่งโดย ธีรยุทธ บุญมี
คำตอบ
2018-01-17 10:54
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9
คำตอบ
2018-01-17 10:53
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือชื่อ Riddles in hymes
คำตอบ
2018-01-17 10:51
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
วพ.ฉ.เต็ม โดม เดชกุญชร
คำตอบ
2018-01-17 10:50
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
คำตอบ
2018-01-16 15:22
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
49 สมุนไพรใกล้ตัวสารพัดรักษาโรค
คำตอบ
2018-01-16 15:16
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
สมุนไพร
คำตอบ
2018-01-16 11:12
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
โนราโรงครู
คำตอบ
2018-01-16 11:09
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
โนราโรงครู
คำตอบ
2018-01-16 11:07
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
โนราโรงครู
คำตอบ
2018-01-03 13:20
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
จิตวิทยาศาสนา
คำตอบ
2018-01-03 13:19
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การแปล
คำตอบ
2017-12-29 14:29
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นวพ./วิจัยจาก TDC
คำตอบ
2017-12-29 14:28
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
วพ.ของ ยารอนา สะแลมัน
คำตอบ
2017-12-29 14:27
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
คำตอบ
2017-12-29 14:26
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
คุณภาพการศึกษา
คำตอบ
2017-12-29 14:25
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
บรรยากาศในโรงเรียน
คำตอบ
2017-12-29 13:48
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ทฤษฎีโพลยา
คำตอบ
2017-12-19 13:30
ทับทิม บุญทอง
ค้นหาฐานข้อมูล:
ต้องการค้นหาข้อมูลและงานวิจัยทางด้านการศึกษา
คำตอบ
2017-12-19 08:53
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับมัสยิดบ้านเหนือ
คำตอบ
2017-12-13 14:02
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ผลของช่วงแสงต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus,1758)ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำไหลผ่าน : รายงานการวิจัย
คำตอบ
2017-12-13 13:51
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
โครงการ การศึกษาการเลี้ยงหอยแมลงภู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี : รายงานการวิจัยฉบับ
คำตอบ
2017-12-12 12:21
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ข้าวเกรียบ
คำตอบ
2017-12-12 12:21
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ลูกหยี
คำตอบ
2017-12-12 12:21
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
กล้วย
คำตอบ
2017-12-11 09:59
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
วารสารปีเก่าอยู่ไหน
คำตอบ
2017-12-11 09:58
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
ห้องวิจัยอยู่ไหน
คำตอบ
2017-12-11 09:58
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือเกี่ยวกับภาษาไทย
คำตอบ
2017-12-11 09:57
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
วิจัยเกี่ยวกับอิสลามศึกษา
คำตอบ
2017-12-07 12:48
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
นิติศาสตร์อิสลาม
คำตอบ
2017-12-07 12:38
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือชื่อเรื่อง ภาษาไทย 3
คำตอบ
2017-12-07 12:38
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือเลขหมู่ 809 ธ113ว จัดเก็บที่ไหน
คำตอบ
2017-12-04 19:13
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ระบบประชาธิปไตย
คำตอบ
2017-12-04 19:13
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การเมืองอิสลาม
คำตอบ
2017-12-04 19:13
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
จิตวิทยาสังคม
คำตอบ
2017-12-04 19:12
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การเจรจาต่อรอง
คำตอบ
2017-12-04 19:12
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
คำตอบ
2017-12-01 16:13
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ผู้แต่ง อานูรา วานิ
คำตอบ
2017-12-01 15:51
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
เปตอง
คำตอบ
2017-12-01 15:50
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ ลำหับนารีศรีโสภา
คำตอบ
2017-12-01 15:49
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
กาสแกนเอกสาร
คำตอบ
2017-12-01 15:48
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
ทรัพยากรสารสนเทศ:
สถานที่จัดเก็บสิงพิมพ์อิสลามศึกษา
คำตอบ
2017-12-01 15:48
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การยืมหนังสือช่วงปิดภาคเรียน
คำตอบ
2017-11-28 15:14
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ข้อมูลเรื่องการแต่งงาน
คำตอบ
2017-11-28 15:11
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งงาน
คำตอบ
2017-11-28 15:10
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ข้อมูลเกี่ยวกับฮัจญ์
คำตอบ
2017-11-28 15:08
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ข้อมูลเรื่อง Masjid
คำตอบ
2017-11-28 15:03
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ข้อมูลเรื่อง มัสยิด
คำตอบ
2017-11-28 14:59
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือแต่งโดย อังคาร กัลยาณพงศ์
คำตอบ
2017-11-28 14:51
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ตำนานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
คำตอบ
2017-11-25 19:35
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
บุหรี่
คำตอบ
2017-11-25 19:35
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การศึกษาของสตรี
2017-11-23 21:04
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ้กี่ยวกับ transcultural nursing อยู่เลขหมวดหมู่อะไร
คำตอบ
2017-11-21 11:45
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คำตอบ
2017-11-21 10:17
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
กอ.รมน ภาค 4 ส่วนหน้า ชื่อเต็มว่าอะไร
คำตอบ
2017-11-21 10:16
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือชื่อ บาลี-สันสกฤตที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
คำตอบ
2017-11-21 10:16
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือประวัติวรรณคดีไทย ของ เปลื้อง ณ นคร
คำตอบ
2017-11-20 14:44
นูรียะห์ ดาแซ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการเรื่องเกี่ยวกับ "เครือข่ายโทรศัพท์"
คำตอบ
2017-11-20 13:02
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ islamic perspective of managament
คำตอบ
2017-11-18 13:41
นุสรา โต๊ะเซะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการงานวิจัยเกี่ยวกับปฐมวัย ภาษา และการเคลื่อนไหว ย้อนหลัง 10 ปี
คำตอบ
2017-11-17 11:32
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นบทความวารสาร
คำตอบ
2017-11-17 11:31
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
วาสารรัฐศาสตร์สาร จัดเก็บที่ใด มีปีใดบ้าง
คำตอบ
2017-11-16 16:17
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การปกครองท้องถิ่น
คำตอบ
2017-11-16 16:13
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
ทรัพยากรสารสนเทศ:
สถานที่จัดเก็บข้อมูลจชต.
คำตอบ
2017-11-16 16:04
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การจองห้องปะเสยะวอ
คำตอบ
2017-11-15 16:12
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
คำตอบ
2017-11-15 13:18
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
จิตสาธารณะ
คำตอบ
2017-11-11 14:08
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
ดูสถานะหนังสือเลข 370.71 T253P
คำตอบ
2017-11-11 14:07
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ค้นหาฐานข้อมูล:
ดูสถานะหนังสือเลข 370.71 R311
คำตอบ
2017-11-11 14:06
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
วารสารปีเก่าๆอยู่ไหนค่ะ
คำตอบ
2017-11-11 14:06
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
หนังสืออ้างอิงยืมได้ไหมครับ
คำตอบ
2017-11-10 17:10
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
ข้อมูลเกี่ยวกับอิตาลี
คำตอบ
2017-11-10 12:41
ทับทิม บุญทอง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือนวนิยายเรื่องผลาญ เล่ม 2 ไม่เจอ
คำตอบ
2017-11-10 11:48
narisara.h
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับ ศาสนา และศาสนาพราหมณ์
คำตอบ
2017-11-10 11:10
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
วรรณคดีวิจักษณ์
คำตอบ
2017-11-10 10:50
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
กวี งาน ของรัชกาลที่ 2
คำตอบ
2017-11-09 19:40
นุสรา โต๊ะเซะ
ทรัพยากรสารสนเทศ:
เทคนิคการนำเสนองาน
คำตอบ
2017-11-09 19:38
นุสรา โต๊ะเซะ
ทรัพยากรสารสนเทศ:
มารยาททางสังคม
คำตอบ
2017-11-09 16:03
ทับทิม บุญทอง
การใช้บริการ:
ต้องการหนังสือสำหรับเด็กเรื่องมอม
คำตอบ
2017-11-08 15:14
จันทิมา จริยวัตกุล
การใช้บริการ:
การตรวจสอบประวัติการยืม
คำตอบ
2017-11-08 15:13
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
รัฐวิสาหกิจ
คำตอบ
2017-11-07 21:14
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
เศรษฐศาสตร์ยุโรป
คำตอบ
2017-11-07 15:59
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ชีวิตหลังความตาย ศ. อิสลาม และศ. พุทธ
คำตอบ
2017-11-07 14:40
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการค้นเรื่อง เว่ยหลาง เป็นชื่อคน
คำตอบ
2017-11-06 11:21
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการค้นข้อมูลเอกสารวิทยานิพนธ์ของ ม.อ. และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัยต้องค้นจากที่ไหน
คำตอบ
2017-11-06 11:20
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ประเทศโปแลนด์
คำตอบ
2017-11-06 11:20
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ประเทศสวีเดน
คำตอบ
2017-11-06 11:20
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
เศรษฐกิจประเทศยุโรป
คำตอบ
2017-11-05 10:40
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ประวัติศาสตร์อิสลาม
คำตอบ
2017-11-05 10:40
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
หลักภาษาอาหรีบ
คำตอบ
2017-11-05 10:39
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ ชื่อเรื่อง Rusembilan : a malay fishing village in southern Thailand
คำตอบ
2017-11-05 10:35
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
การวิเคราะห์ดิน วิเคราะห์พืช
คำตอบ
2017-11-03 16:31
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
สังคมชั้นสูง
คำตอบ
2017-11-03 16:30
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือไม่พบ 345.59305 ส44ก
คำตอบ
2017-11-03 16:29
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ค้นหาหนังสือจากชั้นไม่พบ 301
คำตอบ
2017-11-03 16:29
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหา e-Book ที่ประกอบหนังสือฉบับพิมพ์ในห้องสมุด
คำตอบ
2017-11-03 16:27
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำตอบ
2017-11-02 13:48
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ศิลปะการแต่งกาย
คำตอบ
2017-11-02 13:48
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
เทคนิคการประชุม
คำตอบ
2017-11-02 13:48
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การบริการแบบธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับอิสลาม
คำตอบ
2017-11-02 13:47
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ทฤษฎีระบบการบริหาร
คำตอบ
2017-11-02 13:22
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การมีส่วนร่วมด้านการศึกษา
คำตอบ
2017-11-01 12:48
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือชื่อเรื่อง มลายูที่รู้สึก
คำตอบ
2017-11-01 08:43
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
พหุวัฒนธรรม
คำตอบ
2017-10-31 16:07
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
เลขศาสตร์
คำตอบ
2017-10-31 14:31
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ชนชั้นสูง
คำตอบ
2017-10-31 14:28
จันทิมา จริยวัตกุล
ค้นหาฐานข้อมูล:
ProQuest เข้าจากข้างนอก มันถามหา user และ password ด้วย ลง vpn แล้ว จะทำยังไง
คำตอบ
2017-10-31 13:59
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
สิทธิสตรี
คำตอบ
2017-10-31 10:41
จันทิมา จริยวัตกุล
การใช้บริการ:
อ.ต้องการยืมนวนิยายจำนวน 6 เล่มเพื่อทำงานวิจ้ย ให้มีระยะเวลาการยืมนานมากกว่า 1 อาทิตย์
คำตอบ
2017-10-31 10:37
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิธีการตรวจสอบสถานะหนังสือจาก หน้าจอ opac
คำตอบ
2017-10-31 10:35
จันทิมา จริยวัตกุล
การใช้บริการ:
การยืมต่อ
คำตอบ
2017-10-31 10:24
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
รถไฟ
คำตอบ
2017-10-30 14:46
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
เอกสารบริการ ILL. มาแล้วยัง (ใช้บริการหลายชิ้น
คำตอบ
2017-10-30 14:37
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
สภาพภูมิศาสตร์รอบอ่าวปัตตานี
คำตอบ
2017-10-29 09:49
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือของ ชวาล แพรัตกุล ปี 2550 ขึ้นไป
คำตอบ
2017-10-27 17:52
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ Arab Spring
คำตอบ
2017-10-27 17:52
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
การจองหนังสือ
คำตอบ
2017-10-27 17:52
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
dictionary indonesia to indonesia
คำตอบ
2017-10-25 17:39
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาเรื่องกุมารทอง
คำตอบ
2017-10-25 14:52
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
วารสารรัฐธรรมนูญ (ม.ค.-เม.ย.57)
คำตอบ
2017-10-25 14:51
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
วารสารวิชาการ (ก.ค.-ก.ย.58)
คำตอบ
2017-10-25 14:51
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
อิสลามศึกษาเบื้องต้น
คำตอบ
2017-10-25 14:40
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หลักสูตและการสอน
คำตอบ
2017-10-25 14:39
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การพัฒนาหลักสูตร
คำตอบ
2017-10-25 14:39
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่
คำตอบ
2017-10-25 14:38
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ปรัชญาตะวันตก
คำตอบ
2017-10-24 17:27
ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับชนเผ่ามนุษย์กินคน
คำตอบ
2017-10-24 17:26
ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ข้อมูลเกี่ยวกับตำนาน ความเชื่อ สามารถหาข้อมูลได้จากหมวดหมู่ใด
คำตอบ
2017-10-24 16:18
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นข้อมูลของห้องสมุดจากภายนอก
คำตอบ
2017-10-24 16:18
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ กฎหมายเบื้องต้น
คำตอบ
2017-10-24 15:35
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
อื่นๆ:
การติดตั้งอินเทอร์เน็ต 3BB ที่บ้านพัก
คำตอบ
2017-10-24 15:32
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การบทความจากฐานข้อมูล EBSCO
คำตอบ
2017-10-24 15:32
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
ทรัพยากรสารสนเทศ:
สถานที่จัดเก็บหนังสือภาษาไทย หมวด 915
คำตอบ
2017-10-24 15:31
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
คำตอบ
2017-10-24 15:30
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือชื่อ หลุนอี่ว์ : ขงจื่อสนทนา
คำตอบ
2017-10-24 15:29
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ข้อมูลเกี่ยวกับ TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
คำตอบ
2017-10-21 19:31
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ความผูกพันองค์กร
คำตอบ
2017-10-21 19:31
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือการบริหารงานวิชาการ
คำตอบ
2017-10-21 19:30
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือที่มีคำว่า ครู
คำตอบ
2017-10-20 16:27
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ระบบการให้คำปรึกษานักเรียน
คำตอบ
2017-10-20 16:07
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
วารสารรูสะมิแล มีบรรณานุกรมมา
คำตอบ
2017-10-20 15:57
นริศรา เฮมเบีย
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) :
อ. ให้นักศึกษามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เช่น เพศ...และอื่น เพื่อทำวิจัย
คำตอบ
2017-10-20 15:49
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ต้องการหาหนังสือ อยู่ที่ใด มีเลขหมู่มาให้
คำตอบ
2017-10-20 15:43
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ค้น บทสัมภาษณ์
คำตอบ
2017-10-20 15:37
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
เศรษฐกิจปาดังเบซาร์
คำตอบ
2017-10-19 21:09
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือภาษาอังกฤษที่มีสถานะใน OPAC ว่า Claim#1
คำตอบ
2017-10-19 21:05
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
การใช้บริการ:
หาวิทยานิพนธ์ที่ชั้นไม่เจอ
คำตอบ
2017-10-18 16:05
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ชีวิตหลังความตาย
คำตอบ
2017-10-18 15:13
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
บ้านขนมจีนโบราณ อู่ทอง สืบสาน ต่อยอด ก่อเกิดศูนย์เรียนรู้ สู่ท่องเที่ยวชุมชน [บทความวารสาร] / เฟื่องฟู อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2017-10-18 15:06
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด
คำตอบ
2017-10-18 14:58
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหาวารสารรูสมิแล ร14 ปีที่25ฉ.1-3ม.ค.-ธ.ค.2547 ฉ.1
คำตอบ
2017-10-17 09:47
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์ของกนกวรรณ กาญจนธานี
คำตอบ
2017-10-15 16:19
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ทฤษฎีการสอน
คำตอบ
2017-10-15 16:19
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
การสมัครสมาชิกบุคคลภายนอก
คำตอบ
2017-10-15 16:18
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ สอนเป็น สอนดี สอนเก่ง โดย ทวีป อภิสิทธิ์
คำตอบ
2017-10-14 17:58
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หาหนังสือ Polytomous item response theory models. ไม่เจอ
คำตอบ
2017-10-12 19:56
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
ชั้นวารสาร
คำตอบ
2017-10-08 10:37
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ปัญหาการใช้บริการ:
หาหนังสือดวงมณี จงรักษ์ ไม่เจอ
คำตอบ
2017-10-07 14:47
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
ขอเว็บไซต์หอสมุดจอนเอฟครับ
คำตอบ
2017-10-07 11:27
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
หนังสืออาหรับอยู่แถวไหน
คำตอบ
2017-10-07 11:26
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือพลศึกษา อยู่แถวไหน
คำตอบ
2017-10-04 15:57
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
TEXTBOOKS--MATHEMATICS-
คำตอบ
2017-10-04 14:49
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือวิจัยอยู่ชั้นไหน
คำตอบ
2017-10-04 14:49
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
สอบถามเบอร์มหาวิทยาลัย
คำตอบ
2017-10-04 13:11
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ราชวงศ์อุมัยยะห์
คำตอบ
2017-10-02 15:38
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หาหนังสือพลศึกษาในสมัย ร.4-5
คำตอบ
2017-10-01 11:54
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือเลข Local Call. ย อ116ก 2551
คำตอบ
2017-09-30 15:48
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หาวารสาร ม01 ปี 2555 สืบค้น OPAC แล้วไม่รู้อยู่ไหนค่ะ
คำตอบ
2017-09-30 12:46
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
งานวิจัยตั้งอยู่ตรงไหนค่ะ
คำตอบ
2017-09-30 12:45
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
ที่ถ่ายเอกสารอยู่ตรงไหนค่ะ
คำตอบ
2017-09-29 14:40
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การบริหารโครงการ
คำตอบ
2017-09-29 14:40
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งงาน
คำตอบ
2017-09-29 14:40
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยเกี่ยวกับพรีไบโอติก
คำตอบ
2017-09-29 14:39
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการใช้หนังสือระหว่างดำเนินการ
คำตอบ
2017-09-29 14:39
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ
คำตอบ
2017-09-29 13:00
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
ติดต่อหนังสือ acq097/04/15
คำตอบ
2017-09-28 17:09
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หาบทความ Arduino scrolling text ป้ายไฟแบบพกพา สั่งงานผ่านบลูทูธ ไม่เจอ
คำตอบ
2017-09-27 20:25
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
คำตอบ
2017-09-27 20:23
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
กัลยาณมิตร
คำตอบ
2017-09-27 17:13
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
การหาวารสาร วิทยานิพนธ์จากชั้น
คำตอบ
2017-09-27 17:11
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
การเป็นสมาชิกห้องสมุด
คำตอบ
2017-09-27 17:08
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
การคิดวิเคราะห์
คำตอบ
2017-09-24 11:31
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
เกาะสินไห
2017-09-24 11:31
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ชนกลุ่มน้อย
2017-09-24 11:30
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้
2017-09-24 11:30
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
กลุ่มชาติพันธุ์
2017-09-23 17:50
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ปฏิบัตินิยม
คำตอบ
2017-09-23 17:49
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ปรัชญาการศึกษา
คำตอบ
2017-09-23 10:15
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือหลักภาษาไทย ปี 2550-2560
คำตอบ
2017-09-19 17:02
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การสืบค้น OPAC
คำตอบ
2017-09-19 17:02
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
เปตอง
คำตอบ
2017-09-19 17:01
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
วารสาร รัฐศาสตร์สาร
คำตอบ
2017-09-19 10:53
ทับทิม บุญทอง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการวิทยานิพนธ์ทางด้านการสื่อสารมวลชน
คำตอบ
2017-09-18 16:28
ทับทิม บุญทอง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือวิจัยด้านความเชื่อด้านความตายในศาสนาอิสลาม
คำตอบ
2017-09-18 16:25
ทับทิม บุญทอง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือ 639.8 ช81ห 2547 ไม่เจอบนชั้น
คำตอบ
2017-09-18 16:22
ทับทิม บุญทอง
การใช้บริการ:
ตัองการเรื่องการสื่อสารมวลชนที่เป็นวิทยานิพนธ์
คำตอบ
2017-09-16 13:18
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการสืบค้นราชกิจจานุเบกษา
2017-09-15 17:07
นูรียะห์ ดาแซ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือเรื่อง Physics : Quick & Easy 1 กลศาสตร์
2017-09-14 16:25
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
Collection ต่างๆ ในกอสมุด
คำตอบ
2017-09-14 16:23
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การต่ออายุการยืม
คำตอบ
2017-09-14 16:23
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การจองหนังสือ
คำตอบ
2017-09-14 16:22
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
งานวิจัย/วพ.เกี่ยวกับการสื่อสาร
คำตอบ
2017-09-14 12:48
กุลวดี ทัพภะ
การใช้บริการ:
ขอใช้หนังสือระหว่างดำเนินการ เรื่องธนาคารสมองเพื่อสุขภาพ
คำตอบ
2017-09-14 12:47
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
เปิดสิทธ์นักศึกษาปี 1
คำตอบ
2017-09-14 12:47
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
การใช้ภาษาต่างประเทศ ที่เป็นวิทยานิพนธ์
คำตอบ
2017-09-14 10:31
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
พจนานุกรม ไทย-อาหรับ
คำตอบ
2017-09-12 16:25
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือความยุ่งของการอยู่
คำตอบ
2017-09-12 16:24
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ มลายูที่รัก
คำตอบ
2017-09-12 14:39
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
โภชนาการสำหรับเด็ก
คำตอบ
2017-09-12 14:39
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ผู้สูงอายุ
คำตอบ
2017-09-12 14:37
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือของอ.วาที ทรัพย์สิน
คำตอบ
2017-09-12 14:37
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังตะลุง
คำตอบ
2017-09-12 14:08
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นวพ./วิจัย ฉบับเต็ม
คำตอบ
2017-09-12 14:08
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
โภชนาการ ผู้สูงอายุ
คำตอบ
2017-09-12 14:07
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ผู้แต่ง วุฒิ วัฒนสิน
คำตอบ
2017-09-12 14:07
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
เรือกอและ : ศึกษาลวดลายจิตรกรรม
คำตอบ
2017-09-12 14:04
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
เรือกอและ
คำตอบ
2017-09-12 14:04
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ผู้แต่ง จเร รักษ์แก้ว
คำตอบ
2017-09-12 13:53
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
สารสกัด
คำตอบ
2017-09-12 13:52
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
แคโรทีนอยด์
คำตอบ
2017-09-12 11:50
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ผ้าทอเกาะยอ
คำตอบ
2017-09-12 11:23
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
จิตวิทยาสำหรับครู
คำตอบ
2017-09-12 11:22
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
คำตอบ
2017-09-08 18:09
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือ น 16 อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2017-09-08 17:40
นิติพร สุนทรนนท์
อื่นๆ:
ขอซี้อหนังสือพิมพ์เก่าไปทำงานเกี่ยวกับการเรียน
คำตอบ
2017-09-07 13:55
ทับทิม บุญทอง
การใช้บริการ:
การประชาสัมพันธ์
คำตอบ
2017-09-05 13:35
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
วารสารรูสมิแล อยู่ที่ไหน
คำตอบ
2017-09-05 13:35
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเลขหมู่ 320.120951 พ17 ข อยู่ที่ไหน
คำตอบ
2017-09-05 13:34
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การเมืองการปกครอง
คำตอบ
2017-09-05 13:34
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ประวัติอีหม่ามซาฟีอี
คำตอบ
2017-09-05 13:34
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
กฏหมายอิสลามในมัซฮับซาฟีอี
คำตอบ
2017-09-05 13:33
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
กฏหมายอิสลาม
คำตอบ
2017-09-02 11:52
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการสืบค้นหนังสือเกี่ยวกับ การเมืองการปกครอง
คำตอบ
2017-08-29 17:02
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การลงทะเบียนอบรมสำหรับนศ.ปี 1
คำตอบ
2017-08-29 17:02
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การย้ายกลุ่มอบรมของนศ.ปี 1
คำตอบ
2017-08-29 17:01
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
เลขหมู่หนังสือ 398.2089 ศ37ท
คำตอบ
2017-08-29 17:01
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือชื่อทฏษฎีคติชนวิทยา
คำตอบ
2017-08-29 17:00
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นวิทยานิพนธ์ วิจัย ฉบับเต็ม
คำตอบ
2017-08-29 16:59
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การต่ออายุการยืม
คำตอบ
2017-08-29 16:59
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การจองหนังสือที่ผู้อื่นยืม
คำตอบ
2017-08-29 16:58
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การยืมหนังสือระหว่างดำเนินการ
คำตอบ
2017-08-29 16:58
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ผู้แต่ง วิวัฒน์ พิชญากร
คำตอบ
2017-08-29 16:56
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การประเมินโครงการ
คำตอบ
2017-08-29 16:56
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การเขียนโครงการ
คำตอบ
2017-08-28 18:03
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หาหนังสือเกี่ยวกับนักคิด อยู่หมวดไหน
คำตอบ
2017-08-25 01:33
apichaya nuchong
อื่นๆ:
ถ้าอบรมแล้วเราไม่ผ่านการประเมินจะต้องทำยังไง และมีผลกระทบอะไรกับเราบ้าง
คำตอบ
2017-08-23 13:58
จันทิมา จริยวัตกุล
การใช้บริการ:
สอบถามเรื่องการยืมหนังสือของนักศึกษาปริญญาโท
คำตอบ
2017-08-22 20:25
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือเรื่อง การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
คำตอบ
2017-08-22 11:46
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับการบริหาร
คำตอบ
2017-08-22 11:05
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับ Counseling and psychology
คำตอบ
2017-08-21 17:27
นริศรา เฮมเบีย
อื่นๆ:
หนังสือทำมือประกาศหรือยัง จาก ร.ร.
คำตอบ
2017-08-21 17:23
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือภาษาอังกฤษ compositing bacteria
คำตอบ
2017-08-21 17:20
นริศรา เฮมเบีย
อื่นๆ:
การอบรมระดับบัณฑิตศึกษา
คำตอบ
2017-08-21 17:18
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
ต้องการจองห้องราตาปันยัง
คำตอบ
2017-08-21 17:13
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ประวัติของสุวรรณี สุคนธา
คำตอบ
2017-08-19 15:45
นุสรา โต๊ะเซะ
ทรัพยากรสารสนเทศ:
อยากได้หนังสือที่เกี่ยวกับวิธีการสอน, การพัฒนาหลักสูต
คำตอบ
2017-08-19 15:44
นุสรา โต๊ะเซะ
ทรัพยากรสารสนเทศ:
อยากได้หนังสือเกี่ยวกับพันธ์ข้าว ประวัติศาสตร์ข้าวของไทย
คำตอบ
2017-08-19 15:43
นุสรา โต๊ะเซะ
ทรัพยากรสารสนเทศ:
อยากได้หนังสือที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านศิลปะ อาหาร วิถีชีวิต ประเพณี ของชาวมลายู
คำตอบ
2017-08-18 16:05
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
จะดูบรรณานุกรมของหนังสือชื่อShorter encyclopaedia of Islam
คำตอบ
2017-08-18 15:55
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
สารานุกรมอิสลาม
คำตอบ
2017-08-18 14:29
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและภาษาไทเปรียบเทียบหาเล่มไม่พบ
2017-08-18 14:27
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและภาษาไทเปรียบเทียบ ฉ. 2 หาไม่พบ
คำตอบ
2017-08-18 14:14
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หานส.ไม่พบ
คำตอบ
2017-08-18 14:06
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ต้องการหานิยายอีก 2เล่ม เกมล่าชีวิต ตอนที่1 และ 2ของคอลลินส์, ซูซาน
คำตอบ
2017-08-18 12:40
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
การสอนภาษาไทย
คำตอบ
2017-08-18 12:39
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ระบบฐานข้อมูล
คำตอบ
2017-08-17 18:36
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือของวราภรณ์ เสรียรนพเก้าไหม
คำตอบ
2017-08-09 11:52
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ตรวจสอบหนังสือที่ต้องการจาก OPAC แล้วคลิกจอง ทำไมจึงทำไม่ได้
คำตอบ
2017-08-09 11:50
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ความหมาย ทศวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ
คำตอบ
2017-08-09 11:50
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
กฏหมายอิสลาม (วิทยานิพนธ์)
คำตอบ
2017-07-22 16:21
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
ขอเว็บไซต์ TDC ครับ
คำตอบ
2017-07-22 16:06
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
มีโซนเยาวชนไหม
คำตอบ
2017-07-22 16:05
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
หาหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดBig c ปัตตานี,ระเบิดโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี
คำตอบ
2017-07-22 12:01
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หานิทานเรื่องสังข์ทอง
คำตอบ
2017-07-22 12:00
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
ต้องการหาวิทยานิพนธ์อิสลามที่เป็นตัวเล่มให้บริการชั้นไหน
คำตอบ
2017-07-21 10:38
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
บทความเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
คำตอบ
2017-07-20 16:52
งานไอที
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) :
แอพลิเคชั่น OPAC มีรองรับระบบปฏิบัติการใดบ้าง
คำตอบ
2017-07-20 16:52
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
คู่มือเครื่องแต่งกาย
คำตอบ
2017-07-20 16:34
ผู้ดูแลระบบ2
JFK Online Course:
ตอนนี้มีคอร์สเรียนทั้งหมดกี่คอร์ส อะไรบ้าง
คำตอบ
2017-07-20 16:20
ผู้ดูแลระบบ2
JFK Online Course:
อยากทราบ URL เข้าใช้งานระบบ JFK Online Course
คำตอบ
2017-07-18 16:59
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับ Statistics
คำตอบ
2017-07-18 16:59
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้น PSU KB
คำตอบ
2017-07-18 16:58
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้น TDC
คำตอบ
2017-07-18 16:58
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นบทความวิชาการ
คำตอบ
2017-07-18 12:01
 รวีวรรณ ขำพล
ค้นหาฐานข้อมูล:
การติดตั้ง VPN
คำตอบ
2017-07-18 12:01
 รวีวรรณ ขำพล
ค้นหาฐานข้อมูล:
การใช้ TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย
คำตอบ
2017-07-18 12:00
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
รหัสการเข้าใช้ฐานข้อมูล H.W.Wilson
คำตอบ
2017-07-13 13:25
จันทิมา จริยวัตกุล
การใช้บริการ:
ต้องการข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่มีในหอสมุดจะต้องทำอย่าง เป็นนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลฯ
คำตอบ
2017-07-13 09:18
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือชื่อเรื่อง 2ปีในรูสะมิแล มีในห้องสมุดหรือไม่
คำตอบ
2017-07-13 09:17
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
พจนานุกรมศาสนาอิสลาม
คำตอบ
2017-07-11 10:56
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นบทความวิชาการ
คำตอบ
2017-07-11 10:56
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
คำตอบ
2017-07-11 10:55
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ ไทยในมาเลเซีย
คำตอบ
2017-07-10 14:41
กัญจนี เพิ่มพูล
การสืบค้นสารสนเทศ:
เป็นศิษย์เก่า รหัส 40 เข้ามาหาข้อมูลหนังสือทั่่วไป โดยกรอกรายละเอียดเพื่อเข้าใช้งานระบบห้องสมุด โดยในหน้าที่ให้ใส่ข้อมูล มีทั้ง เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน และเบอร์โทรศัพท์ แต่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เนื่องจาก ไม่สามารถล็อกอินได้ ทำอย่างไรจึงจะเข้าใช้งานได้ แล้วหากใช้การไม่ได้จริง ๆ ทางแอดมินสามารถลบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่ไม่ต้องการใช้งานให้ได้รึเปล่าคะ รบกวนสอบถามหน่อย
คำตอบ
2017-07-05 13:37
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ศึกษาเปรียบเทียบการอธิบายปฏิจจสมุปบาทตามแนวของพุทธโฆษาจารย์กับพุทธทาสภิกขุ
คำตอบ
2017-07-04 15:53
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
เอกสารประกอบคำสอน ตัวอย่าง
คำตอบ
2017-07-04 15:52
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
จริยศาสตร์
คำตอบ
2017-07-04 15:11
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นฐาน TDC
คำตอบ
2017-07-04 15:11
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การบริโภคอาหาร
คำตอบ
2017-07-04 15:10
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
คำตอบ
2017-07-04 15:10
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ความถี่การบริโภคอาหารกึ่งปริมาณ
คำตอบ
2017-07-04 11:30
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน
คำตอบ
2017-07-04 10:23
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การสื่อสารในองค์กร
คำตอบ
2017-07-04 10:23
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์
คำตอบ
2017-07-04 09:42
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิจัยเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
คำตอบ
2017-07-04 09:42
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์ของวรลักษณ์ ชูกำเนิด
คำตอบ
2017-06-30 10:49
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นข้อมูลจาก TDC
คำตอบ
2017-06-30 10:48
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นข้อมูลจาก PSU KB
คำตอบ
2017-06-30 10:47
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ไก่เบตง
คำตอบ
2017-06-29 11:09
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการวิทยานิพนธ์ของรอมลี โต๊ะตันหยง
คำตอบ
2017-06-28 15:56
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหารายงานการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
คำตอบ
2017-06-28 14:30
จันทิมา จริยวัตกุล
การใช้บริการ:
ต้องการทำบัตรสมาชิกของคุคคลภายนอกต้องทำอย่างไรบ้าง
คำตอบ
2017-06-27 10:35
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การสืบค้นวิทยานิพนธ์ออนไลน์
คำตอบ
2017-06-27 10:34
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การสอนวิทยาศาสตร์
คำตอบ
2017-06-19 12:26
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
คำตอบ
2017-06-16 09:32
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
การใช้บริการ:
การขอหมายเลข ISBN
คำตอบ
2017-06-15 15:27
จันทิมา จริยวัตกุล
ทรัพยากรสารสนเทศ:
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้
คำตอบ
2017-06-15 12:18
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
หาหนังสือ Local Call. VC 2063 ค่ะ อยู่ชั้นไหน
คำตอบ
2017-06-13 15:16
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นงานวิจัย วพ. ฉบับเต็ม
คำตอบ
2017-06-13 15:14
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
นโยบายสถาบันอุดมศึกษา
คำตอบ
2017-06-13 15:13
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
สถบันอุดมศึกษากับการพั?นานักศึกษา
คำตอบ
2017-06-13 15:12
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การพัฒนานักศึกษา
คำตอบ
2017-06-12 17:15
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
Adobe Muse
คำตอบ
2017-06-10 14:53
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ผู้นำทางวิชาการ
คำตอบ
2017-06-10 13:37
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
อ 03 อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2017-06-10 13:36
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
จะเอาเรืองผีอยู่ตรงไหน
คำตอบ
2017-06-10 13:35
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
371.26 ล17ท ไม่มีที่ชั้น
คำตอบ
2017-06-07 16:16
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเสียง
คำตอบ
2017-06-06 11:35
ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
การใช้บริการ:
อยากได้หนังสือพิมพ์เก่าไปใช้จัดทำกิจกรรมได้หรือไม่
คำตอบ
2017-06-06 11:17
ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
การใช้บริการ:
การยืมระหว่างห้องสมุด
คำตอบ
2017-06-06 11:17
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
การจองหนังสือ
คำตอบ
2017-06-05 14:47
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ วิจัย วพ. เกี่ยวกับการพยาบาล
คำตอบ
2017-06-05 14:47
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นข้อมูลจาก EDS One Search
คำตอบ
2017-06-05 14:45
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับ Transcultural nursing.
คำตอบ
2017-06-02 15:58
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
คำตอบ
2017-06-02 15:21
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
เป็นบุคลากรจากคณะ...มอ.หาดใหญ่ต้องการยืมหนังสือจากหอเอฟฯ ต้องทำไงครับ
คำตอบ
2017-06-02 15:19
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ข้อสอบ O-net ภาษาไทย
คำตอบ
2017-06-02 15:16
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ข้อสอบ O-nat เคมี
คำตอบ
2017-06-01 14:29
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาเรื่องเกี่ยวกับประชากรกับคถุภาพชีวิต
คำตอบ
2017-05-30 11:55
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
แบบทดสอบทางพลศึกษา
คำตอบ
2017-05-15 09:46
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษาหมู่บ้านสะตา หมู่ 3 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตานี เลขหมู่ 307.72อ22ก2545 อยู่ที่ไหน
คำตอบ
2017-05-15 09:42
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การวิเคราะห์วรรณกรรมท้าวฮุ่ง
คำตอบ
2017-05-15 09:41
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การวิเคราะห์วรรณกรรมกุสสราชชาดก
คำตอบ
2017-05-09 10:27
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
ต้องการทราบรายละเอียดและขั้นตอนการจองห้องสำหรับประชุมกลุ่ม
คำตอบ
2017-05-05 10:08
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
เฑียร ธรรมดา เขียนหนังสืออะไรบ้าง
คำตอบ
2017-05-02 11:34
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ฟิสิกส์ 1
คำตอบ
2017-04-28 11:47
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การสอนเด็กพิเศษ
คำตอบ
2017-04-26 16:23
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
texbook of phamacotherapy : ตำราเภสัชกรรม มีในห้องสมุดหรือไม่
คำตอบ
2017-04-24 19:53
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือประเทศมาเลเซีบแบบ ASEAN
คำตอบ
2017-04-24 19:52
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หาหนังสือมหกรรมในท้องทุ่งไม่พบ
คำตอบ
2017-04-24 17:06
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือพิธีกรรม ความเชื่อในศาสนาอิสลามอยู่ที่ไหน
คำตอบ
2017-04-22 19:36
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ผู้ใช้โทรถามเรื่องการส่งหนังสือ
คำตอบ
2017-04-22 19:35
นิติพร สุนทรนนท์
อื่นๆ:
หยดน้ำในเปลวไฟ
คำตอบ
2017-04-22 19:17
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
นักศึกษาส่งหนังสือยืมรหว่างห้องสมุดของ อ. รินธรรม
คำตอบ
2017-04-22 19:16
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หยดหนึงของกาลเวลา
คำตอบ
2017-04-21 15:58
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ผมหาหนังสือเล่มนี้ไม่พบเรื่อง...
คำตอบ
2017-04-21 15:44
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
จะยืมวิทยานิพนธ์ที่แจ้งไว้ประมาณ 1 เดือน ดูในระบบแล้วคนยืมเอามาคืนแล้ว
คำตอบ
2017-04-21 15:09
นิติพร สุนทรนนท์
อื่นๆ:
จะขอเช็คเมลเป็นนักศึกษาต่างๆชาติ
คำตอบ
2017-04-21 15:06
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
การศึกษาในญี่ปุ่น
คำตอบ
2017-04-18 10:44
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ทฤษฎีคณิตศาสตร์
คำตอบ
2017-04-18 10:38
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
โอริกามิ
คำตอบ
2017-04-11 11:36
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ อ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว
คำตอบ
2017-04-11 10:09
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
คำตอบ
2017-04-11 10:00
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ไม่สามารถ login หน้าจอ OPAC
คำตอบ
2017-04-11 09:16
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
แกรมม่าภาษาอังกฤษ
คำตอบ
2017-04-10 10:53
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุดจะต้องทำอย่างไร
คำตอบ
2017-04-10 09:52
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับหลักศรัทธาในอิสลาม
คำตอบ
2017-04-05 14:13
จันทิมา จริยวัตกุล
ทรัพยากรสารสนเทศ:
งานวิจัยอยู่ชั้นไหน
คำตอบ
2017-04-03 20:47
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การประเมินอภิมาน
คำตอบ
2017-03-31 11:14
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร
คำตอบ
2017-03-29 19:26
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ หนหัวเราะ
คำตอบ
2017-03-29 19:26
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ หัวอกสาวไทย (เมียซามูไร) สะใภ้ญี่ปุ่น
คำตอบ
2017-03-29 18:20
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นเอกสารฉบับเต็มจากฐานข้อมูล
คำตอบ
2017-03-29 18:19
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
บทคัดย่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) เรื่องการศึกษา
คำตอบ
2017-03-29 18:18
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
บทคัดย่องานวิจัยเรื่องการศึกษาผู้ใหญ่
คำตอบ
2017-03-29 14:00
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
พหุวัฒนธรรม
คำตอบ
2017-03-24 11:10
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
การนำการประเมินไปใช้ของศิริชัย
คำตอบ
2017-03-24 09:25
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
จุดจบของสลัม
คำตอบ
2017-03-24 09:24
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
แนวคิดทฤษฎีความคาดหวัง
คำตอบ
2017-03-24 09:23
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
กลยุทธ์การตลาด
คำตอบ
2017-03-24 09:22
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
แนวคิดทฤษฎีการบริหาร
คำตอบ
2017-03-23 12:29
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
การเมืองในบรูไน
คำตอบ
2017-03-08 19:39
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
หนังสือยืมสองครั้งแล้วถึงกำหนดส่งวันนี้ถ้าแจ้งเคาน์เตอร์ยืม-คืนให้เก็บไว้ มายืมพรุ่งนี้ได้หรือไม่
คำตอบ
2017-03-08 19:33
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
จะยืมหนังสือที่อยู่บนชั้นเรื่องเดียวกับที่ส่งคืนแล้วได้หรือไม่
คำตอบ
2017-03-08 19:28
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
การจองหนังสืิอ
คำตอบ
2017-03-08 19:27
นิติพร สุนทรนนท์
การจัดทำบรรณานุกรม:
การเขียนบรรณานุกรมซ่ำซ่อนเขียนอย่างไร
คำตอบ
2017-03-05 16:25
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นวพ./วิจัยฉบับเต็ม
คำตอบ
2017-03-05 16:25
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การจองห้อง
คำตอบ
2017-03-05 16:25
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นบทความวารสาร
คำตอบ
2017-03-05 16:24
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
รูปแบบการสอน
คำตอบ
2017-03-05 16:24
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นบทความวารสาร
คำตอบ
2017-03-05 16:23
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
Model of teaching
คำตอบ
2017-02-24 14:30
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
แฮรี่ พอตเตอร์กับเด็กต้องคำสาป
คำตอบ
2017-02-23 20:49
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
อรพินทร์ ชูชม,
คำตอบ
2017-02-23 20:48
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
พรรณี เขาแก้ว
คำตอบ
2017-02-23 20:47
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ศิวลึงค์
คำตอบ
2017-02-23 20:41
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
คำตอบ
2017-02-18 15:00
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
การจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
คำตอบ
2017-02-18 14:59
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
การวัดความพึงพอใจ เด็กปฐมวัย
คำตอบ
2017-02-18 14:57
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
เรดอน
คำตอบ
2017-02-18 14:56
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
บทบาทสมมติ (การสอนในเด็ก)
คำตอบ
2017-02-18 14:41
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
การเล่านิทาน (ทฤษฎี) เด็กปฐมวัย
คำตอบ
2017-02-18 14:35
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
อาหารโปรตีน
คำตอบ
2017-02-17 15:16
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การขอ ISBN
คำตอบ
2017-02-17 15:11
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การจัดทำบรรณานุกรม:
การเขียนบรรณานุกรม
คำตอบ
2017-02-17 15:10
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
รหัสวารสาร ก 72
คำตอบ
2017-02-17 15:09
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การต่ออายุการยืม
คำตอบ
2017-02-17 12:22
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ขุนนางไทย
คำตอบ
2017-02-16 13:02
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือของนิ้วกลม....
คำตอบ
2017-02-16 12:39
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
รับหนังสือ บริการติดตามตัวเล่ม
คำตอบ
2017-02-16 12:37
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
พจนานุกรมภาษาจีน-ไทย
คำตอบ
2017-02-10 16:17
นริศรา เฮมเบีย
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) :
ต่ออายุบัตรสมาชิก Pulinet จาก ม.ทักษิณ
คำตอบ
2017-02-10 16:12
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
ต้องการใช้บริการ turn it in
คำตอบ
2017-02-10 16:09
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
สรรพคุณของกัญชา
คำตอบ
2017-02-10 12:29
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
สุขภาพ
คำตอบ
2017-02-09 15:42
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
การเข้าใช้และยืมหนังสือต่างวิทยาเขต
คำตอบ
2017-02-09 15:41
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
การยืมระหว่างห้องสมุด
คำตอบ
2017-02-09 15:40
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
บทความงานวิจัย
คำตอบ
2017-02-09 15:17
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
นกสงขลา
คำตอบ
2017-02-09 15:16
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
953.02
คำตอบ
2017-02-09 15:15
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
การเมืองกับการบริหาร
คำตอบ
2017-02-09 11:04
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ปลานิล
คำตอบ
2017-02-09 11:04
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ใบมังคุด
คำตอบ
2017-02-08 11:59
ทับทิม บุญทอง
ทรัพยากรสารสนเทศ:
จะหาหนังสือของธิดา สาระยา
คำตอบ
2017-02-04 19:31
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ผู้แต่ง อาคม สุวรรณนิมิตร
คำตอบ
2017-02-04 19:24
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การทำบัตรสมาชิกของบุคคลภายนอก
คำตอบ
2017-02-04 19:23
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นวพ./วิจัยฉบับเต็ม
คำตอบ
2017-02-04 19:23
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การนิเทศการศึกษา
คำตอบ
2017-02-03 11:01
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ Fertigkeit Lesen
คำตอบ
2017-02-03 11:00
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือแต่งโดย พรพรรณ นิธิอุทัย
คำตอบ
2017-02-03 10:57
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ Grundkurs thailandisch :
คำตอบ
2017-02-03 10:26
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การพยาบาลผู้ใหญ่
คำตอบ
2017-02-02 16:04
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การจัดการคุณภาพ
คำตอบ
2017-02-02 15:57
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การวิจัยเชิงคุณภาพ
คำตอบ
2017-01-31 17:48
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ
คำตอบ
2017-01-31 17:30
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การวิจัยเชิงคุณภาพ
คำตอบ
2017-01-31 17:25
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การจัดการกลยุทธ์
คำตอบ
2017-01-31 17:22
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเขียนโดย รัตนชัย มานะบุตร
คำตอบ
2017-01-31 09:32
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือชื่อ Kebudayaan Melayu จัดเก็บที่ใด
คำตอบ
2017-01-29 14:21
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือ กฎหมายอาญา
คำตอบ
2017-01-29 14:00
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
หาสื่อโสต อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2017-01-29 11:43
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับประมง
คำตอบ
2017-01-25 16:04
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือ Qualitative research in education
คำตอบ
2017-01-25 14:04
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
30 บาทรักษาทุกโรค
คำตอบ
2017-01-25 12:36
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเรื่อง ห้องเรียนไม่มีฝา จัดเก็บอยู่ที่ไหน
คำตอบ
2017-01-24 16:35
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการทราบเลข ISBN ของหนังสือ La belle andalouse
คำตอบ
2017-01-24 16:33
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ La belle andalouse
คำตอบ
2017-01-24 16:32
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ โลกเรขาคณิต
คำตอบ
2017-01-21 16:51
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
ห้องฟิตเนส อยู่ชั้นไหน
คำตอบ
2017-01-21 14:58
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือคอม
คำตอบ
2017-01-21 14:37
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิจัยในชั้นเรียน
คำตอบ
2017-01-21 14:35
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
บันทึกลับค่ายนรกนาซี
คำตอบ
2017-01-21 14:31
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ปัญหาต่างๆของประเทศในอาเซียนเช่น แรงงานพม่า โรฮิงญา และอื่นๆเป็นต้น
คำตอบ
2017-01-20 12:43
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หาหนังสือไม่พบที่ชั้นเรื่อง สร้างระบบ e - Learning ด้วย moodle ฉบับสมบูรณ์ / อาณัติ รัตนถิรกุล. Dewey Call # 371.334 อ2411ส 2553
คำตอบ
2017-01-20 12:33
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หาหนังสือ "การคิดบวก" พบใน OPAC แต่หาตัวเล่มไม่พบ
คำตอบ
2017-01-19 09:36
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ความหมายของ วิจัย
คำตอบ
2017-01-19 09:30
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การจัดการความรู้
คำตอบ
2017-01-18 17:30
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์
คำตอบ
2017-01-18 17:29
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
คำตอบ
2017-01-18 17:29
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ทฤษฎีสุขภาพ
คำตอบ
2017-01-18 11:49
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นหาหนังสือจากระบบ OPAC
คำตอบ
2017-01-17 16:26
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นหาบทความวารสาร
คำตอบ
2017-01-17 16:22
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ Qualitative research for education : an introduction to theory and methods
คำตอบ
2017-01-17 15:12
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ Bahasa melayu komunikasi จัดเก็บที่ใด
คำตอบ
2017-01-16 21:00
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
สังข์ทอง (ฉบับการ์ตูน)
คำตอบ
2017-01-16 20:55
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
พฤติกรรมผู้บริโภค
คำตอบ
2017-01-16 20:51
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ผักน้ำเบตง
คำตอบ
2017-01-04 11:40
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเรื่อง คัมภีร์รากผัก
คำตอบ
2016-12-28 09:45
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
น ข116 คืออะไร
คำตอบ
2016-12-28 09:45
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ภูมิศาสตร์กายภาพ
คำตอบ
2016-12-26 16:05
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
การสืบค้นสารสนเทศ:
กฎหมายด้านสรรพาสามิต
คำตอบ
2016-12-26 16:04
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
การสืบค้นสารสนเทศ:
การสืบค้นบทความ เทคนิคการสอนเด็กปฐมวัย
คำตอบ
2016-12-26 16:04
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือเรื่อง สัตววิทยา ไม่เจอ
คำตอบ
2016-12-26 16:03
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
การสืบค้นสารสนเทศ:
คำศัพท์ด้านพุทธศาสนา
คำตอบ
2016-12-17 19:48
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
รัฐประหาร 59
คำตอบ
2016-12-17 14:37
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
รับเอกสารไฟล์ ILL. จากม. อุบลฯ
คำตอบ
2016-12-17 14:34
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
แนวคิดการบริหารงานบุคคล
คำตอบ
2016-12-17 14:31
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คำตอบ
2016-12-10 11:13
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหาหนังสือเกี่ยวกับ คุณภาพนักเรียน
2016-12-09 13:53
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับอิสราเอล
คำตอบ
2016-12-08 13:39
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
การต่ออายุการยืมของสมาชิก PULINET
คำตอบ
2016-12-08 12:46
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์และวิจัยเกี่ยวกับภาษาไทย
คำตอบ
2016-12-08 12:45
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำตอบ
2016-12-04 09:59
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
วารสารล่วงเวลาอยู่ตรงไหนค่ะ
คำตอบ
2016-11-29 11:55
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
การยืมหนังสืออ้างอิง
คำตอบ
2016-11-29 11:55
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
คำตอบ
2016-11-25 15:47
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
เครื่องแต่งกายโนรา
คำตอบ
2016-11-25 15:44
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเรื่อง นาฏกรรมแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
คำตอบ
2016-11-25 15:42
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเรื่อง ศิลปะการแสดงของไทย
คำตอบ
2016-11-25 14:50
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเรื่อง ทองแดง
คำตอบ
2016-11-25 14:46
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือชื่อ คุณทองแดงและลูกๆ
คำตอบ
2016-11-25 14:39
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเรื่องขนมของคุณทองแดงและลูกๆ
คำตอบ
2016-11-22 16:23
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ Standard methods for the examination of water and wastewater
คำตอบ
2016-11-22 15:54
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
ต้องการหนังสือ แต่ยังไม่อบรม
คำตอบ
2016-11-22 15:50
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ สถิติเบื้องต้น
คำตอบ
2016-11-22 15:44
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การเลี่ยงปลาสวยงาม
คำตอบ
2016-11-22 11:16
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ สมัครบัตร PULINET ได้หรือไม่
คำตอบ
2016-11-22 11:15
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
การใช้ห้องฟิตเนส
คำตอบ
2016-11-22 11:15
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
งานวิจัยเกี่ยวกับภาษาไทย
คำตอบ
2016-11-17 13:06
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนุ่มหน่ายคัมภีร์
คำตอบ
2016-11-17 12:45
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลาม
คำตอบ
2016-11-16 15:49
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การยืมหนังสือของนศ.ที่ยังไม่อบรม
คำตอบ
2016-11-16 15:38
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการบทความวารสาร ก05
คำตอบ
2016-11-16 15:23
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
วัฒนธรรม ปัตตานี
คำตอบ
2016-11-16 15:21
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นฐาน คลังปัญญาสงขลานครินทร์
คำตอบ
2016-11-16 15:18
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นฐาน TDC
คำตอบ
2016-11-16 15:15
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ชุมชนตัวอย่างบ้านคลองเรือ
คำตอบ
2016-11-16 15:12
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
การยืมหนังสือของนศ.บัณฑิตซึ่งลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์
คำตอบ
2016-11-16 15:07
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
เอนไซม์แลคเคส
คำตอบ
2016-11-16 14:56
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
งานวิจัยเรื่อง การประมวลผลเชิงกลุ่มเมฆแบบเฉพาะกิจ
คำตอบ
2016-11-15 12:06
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
จะหาเรื่อง การลงเมตาดาตา ที่เป็นวารสาร ทำไมหาไม่พบ
คำตอบ
2016-11-04 17:13
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
สิทธิมนุษยชน
คำตอบ
2016-10-26 11:18
จันทิมา จริยวัตกุล
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ต้องการหาพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
คำตอบ
2016-10-26 11:09
จันทิมา จริยวัตกุล
การใช้บริการ:
ผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรห้องสมุดได้หรือไม่
คำตอบ
2016-10-26 11:08
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ Cognitive therapy of substance..... มีในห้องสมุดหรือไม่
คำตอบ
2016-10-25 16:48
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ชั้นหนังสือเยาวชนอยู่ตรงไหน
คำตอบ
2016-10-25 16:30
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิธีการสืบค้นหนังสือ
คำตอบ
2016-10-25 16:30
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิธีการสืบค้นวารสาร
คำตอบ
2016-10-21 16:21
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การแต่งกาย
คำตอบ
2016-10-21 16:20
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
บริการสารสนเทศ
คำตอบ
2016-10-21 16:20
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
สวัสดิรักษา
คำตอบ
2016-10-21 16:20
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
บทกวีไฮกุ
คำตอบ
2016-10-21 16:20
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
คุ่มือการแต่งหน้า
คำตอบ
2016-10-21 16:19
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังตะลุง
คำตอบ
2016-10-21 16:18
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การใช้หนังสือสำรองออนไลน์
คำตอบ
2016-10-21 16:18
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือวิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน
คำตอบ
2016-10-20 09:51
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ประวัติศาสตร์โลก
คำตอบ
2016-10-20 09:51
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การยืมต่อหนังสือ
คำตอบ
2016-10-19 15:59
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
320ก87ร อยู่ชั้นไหน
คำตอบ
2016-10-16 14:53
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หาวิทยานิพนธ์ที่มีผู้แต่งชื่อ เปรมใจ วังศิริไพศาล
คำตอบ
2016-10-13 21:09
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเรื่องรุสนี
คำตอบ
2016-10-13 21:07
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือรางวัลซีไรต์
คำตอบ
2016-10-07 13:19
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
พจนานุกรมภาษาไทย
คำตอบ
2016-10-04 21:23
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
กล้วยไม้
คำตอบ
2016-10-04 14:33
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ลิฟท์
คำตอบ
2016-10-03 12:23
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ต้องการค้นหาข่าวย้อนหลังเกี่ยวกับข่าวเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คำตอบ
2016-10-02 15:34
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ปริตตา เฉลิมเผ่า
คำตอบ
2016-10-02 14:51
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หาข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์
คำตอบ
2016-10-02 14:49
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการงานวิจัย ห้องวิจัยอยู่ไหน
คำตอบ
2016-10-02 14:48
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
ต้องการจองห้องประชุมกลุ่ม
คำตอบ
2016-10-02 14:47
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการข้อมูลปอเนาะ
คำตอบ
2016-09-29 12:24
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาพจนานุกรม ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย
คำตอบ
2016-09-26 10:43
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการค้นข้อมูลเรื่อง สุขภาพ ในฐานข้อมูล SOREDA
คำตอบ
2016-09-26 10:42
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ 495.9107 ฟ6112ค 2508 หาไม่พบ
คำตอบ
2016-09-26 10:42
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ประเพณีการเกี่ยวข้าว
คำตอบ
2016-09-22 18:38
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ อยู่หมวดไหน
คำตอบ
2016-09-22 18:37
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือที่มีผู้แต่งชื่อ กฤษณมูรติ
คำตอบ
2016-09-22 10:56
จันทิมา จริยวัตกุล
การใช้บริการ:
ต้องการจองห้องประชุมกลุ่มทำอย่างไร
คำตอบ
2016-09-22 10:21
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การแสดงพื้นบ้านซีละ คณะน้องใหม่ศรีบางปู : รายงานการพัฒนาโครงการวิจัย / หาไม่เจอที่ชั้น
คำตอบ
2016-09-21 15:04
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นฐาน TDC
คำตอบ
2016-09-21 15:04
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การปรับตัวของนักศึกษาต่างชาติ
คำตอบ
2016-09-16 17:02
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
Dallman, Martha.
คำตอบ
2016-09-14 14:07
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหาวารสารล่วงเวลา
คำตอบ
2016-09-14 13:59
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
บทความวารสาร "ความเป็นผู้ประกอบการ"
คำตอบ
2016-09-07 18:33
นิติพร สุนทรนนท์
ปัญหาการใช้บริการ:
ทำไมยืมต่อระบบบอกมีข้อผิดพลาด
คำตอบ
2016-09-07 18:31
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ 128 อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2016-09-07 18:31
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ ที่เป็น น อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2016-09-07 17:10
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
นศ.จะหาหนังสือนาฏศิลป์พม่า อ. บอกว่าเล่มสีชมพู มี 4 เล่มอยู่ชั้นบน ชั้น 700 เมื่อคืนมาไม่เจอ
คำตอบ
2016-09-06 11:48
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วารสารรหัส ค30 จัดเก็บที่ใด
คำตอบ
2016-09-06 11:47
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การออกแบบหนังสือ
คำตอบ
2016-09-06 10:38
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
Where can I find the general collection book?
คำตอบ
2016-09-06 10:33
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเลขเรียก 495.715 ป1738 ส 2554 จัดเก็บที่ใด
คำตอบ
2016-09-03 17:15
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ก 55 อยู่ที่ไหน
คำตอบ
2016-09-03 17:14
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือ อาหารพื้นเมืองภาคใต้
คำตอบ
2016-09-03 17:14
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเลข 658.4012 อ44ก 2549 อยู่ที่ไหน
คำตอบ
2016-08-30 14:42
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
จะขอยกเลิกการอบรมของ ป.บัณฑิต ในวันที่ 8-9 ส.ค. นี้
คำตอบ
2016-08-30 14:36
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
นศ. มาตามหาบริการติดตามตัวเล่มหนังสือ พจนานุกรมภาษาไทย-ภาษามลายู (หาที่ชั้นมา 3 ครั้งแล้วไม่พบ)
คำตอบ
2016-08-30 12:50
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ตัดงการใช้หนังสือ aoac
คำตอบ
2016-08-30 11:46
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
จะเปลี่ยนกลุ่มอบรม
คำตอบ
2016-08-30 11:05
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ ช10 จะหาอย่างไร
คำตอบ
2016-08-30 10:19
นิติพร สุนทรนนท์
อื่นๆ:
สอบถามเรื่องเกียรติบัตรการเล่านิทานของนักเรียน
คำตอบ
2016-08-30 09:45
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือ Calculus
คำตอบ
2016-08-29 11:39
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์และวิจัยเรื่อง ญี่ปุ่น
คำตอบ
2016-08-28 11:03
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
301 ธ37ก 2551
คำตอบ
2016-08-27 16:03
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาตัวเล่มวิทยานิพนธ์ที่มีผู้แต่งชื่อ วรลักษณ์ ชูกำเนิด.
คำตอบ
2016-08-27 16:00
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือระบบการศึกษาไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475-ปัจจุบัน
คำตอบ
2016-08-27 10:10
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
คำตอบ
2016-08-26 16:16
นริศรา เฮมเบีย
ปัญหาการใช้บริการ:
การอบรมของนศ. ป.โท
คำตอบ
2016-08-26 15:59
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
นศ.ป.ตรี เข้าอบรมทักษะการสืบค้นแล้ว ไม่สามารถยืมได้
คำตอบ
2016-08-26 15:56
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ค้นหาวารสาร Journal of nutrition ในฐานข้อมูล Science direct ต้องการเอกสารฉบับเต็ม (ต้องจ่ายเงิน) จะทำอย่างไร
คำตอบ
2016-08-26 15:49
นริศรา เฮมเบีย
การจัดทำบรรณานุกรม:
ให้ตรวจบรรณานุกรม
คำตอบ
2016-08-26 15:46
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือสำนวนและโวหารห้องเยาวชนไม่พบ
คำตอบ
2016-08-24 13:25
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
วังเก่าปัตตานี
คำตอบ
2016-08-24 13:24
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
จิตวิทยาทั่วไป
คำตอบ
2016-08-24 13:24
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
ลงทะเบียนดาวน์โหลดเอกสารของจุฬา
คำตอบ
2016-08-24 13:22
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
121/03/09 การออกแบบ
คำตอบ
2016-08-24 13:17
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
จะยืมหนังสือห้องสมุดอื่นทำอย่างไร
คำตอบ
2016-08-24 13:16
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
301 อ11ว 2551 หาอย่างไร
คำตอบ
2016-08-21 11:17
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาวิทยานิพนธ์ที่มีผู้แต้งชื่อ สุดารัตน์ อะหลีแอ
คำตอบ
2016-08-20 15:52
นุสรา โต๊ะเซะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือเกี่ยวกับวิธีการวิจัย
คำตอบ
2016-08-20 15:45
นุสรา โต๊ะเซะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือสำนวนไทย
คำตอบ
2016-08-20 15:43
นุสรา โต๊ะเซะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
การสมัครสมาชิกฐานข้อมูล TDC
คำตอบ
2016-08-19 16:31
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
การขอเลข ISBN
คำตอบ
2016-08-18 16:23
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
หอสมุดฯ มีสิ่งพิมพ์อะไรบริการบ้างและจัดเก็บที่ใด
คำตอบ
2016-08-18 15:09
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
แผนผังของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
คำตอบ
2016-08-18 15:08
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
งานวิจัยเกี่ยวกับผ้าจวนตานี
คำตอบ
2016-08-17 20:42
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
ต้องการใช้หนังสือห้องสมุดอื่นได้หรือไม่/และต้องทำอย่างไร
คำตอบ
2016-08-17 17:56
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
Numerical Analysis : mathematics of scientific computing
คำตอบ
2016-08-17 16:27
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการทราบชื่อผู้แต่งทั้งหมดของรายงานการวิจัยเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน
คำตอบ
2016-08-16 11:44
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
จะหาหนังสือเรื่องการปฏิวัติสยาม เลขหมู่ 959.3042 น11ก ไม่ทราบว่าอยู่ที่ชั้นไหน
คำตอบ
2016-08-15 18:27
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
หาหนังสือ ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว / นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน). เลขหมู่ 155.2 น16ท 2546 ไม่เจอ
คำตอบ
2016-08-15 18:27
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
หาหนังสือ เลขหมู่ 371.148 S631C ไม่เจอ
คำตอบ
2016-08-15 18:26
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
หาหนังสือ เลขหมู่ 371.395 G481C 2007 ไม่เจอ
คำตอบ
2016-08-15 11:14
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 54 ฉบับที่ 2
คำตอบ
2016-08-15 11:13
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ Islamic Worldview
คำตอบ
2016-08-02 11:15
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับอิสลาม
คำตอบ
2016-08-01 11:25
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
อยากได้หนังสือเกี่ยวกับหัวกริชอินโดนีเซีย
คำตอบ
2016-08-01 11:25
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือเกี่ยวกับ สวัสดิการ สังคมสงเคราะห์
คำตอบ
2016-08-01 11:24
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือ social work for woman
คำตอบ
2016-07-15 15:33
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
อยากได้วิทยานิพนธ์ของวรลักษณ์ ชูกำเนิด
คำตอบ
2016-07-05 11:44
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ไม่สามารถเข้าระบบเพื่อต่ออายุการยืม
คำตอบ
2016-06-30 12:50
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หาหนังสือไม่พบ
คำตอบ
2016-06-24 13:49
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา
คำตอบ
2016-06-21 13:05
 รวีวรรณ ขำพล
ค้นหาฐานข้อมูล:
การใช้ TDC
คำตอบ
2016-06-21 13:04
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือเลขหมู่ 959.3023 ค17ป 2551
คำตอบ
2016-06-21 13:03
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือชื่อ หาดแฆแฆในสายตานักท่องเที่ยว จัดเก็บที่ไหน
คำตอบ
2016-06-18 16:20
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
โครงงานคณิตศาสตร์
2016-06-17 15:13
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
โลกบัญญัติ
คำตอบ
2016-06-13 11:18
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
จักรวาลทีปนี
คำตอบ
2016-06-13 11:18
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ระเบียบพัสดุ
คำตอบ
2016-06-01 11:26
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ธรณีวิทยา
คำตอบ
2016-06-01 11:26
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือนิทานสำหรับเด็ก
คำตอบ
2016-06-01 11:26
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
การยืมหนังสือของบุคลากร
คำตอบ
2016-06-01 11:25
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
การจองห้อง
คำตอบ
2016-05-31 15:48
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
คู่มือการประดิษฐ์หุ่น
คำตอบ
2016-05-30 16:40
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ข้อมูลเกี่ยวกับ idiom และ collation
คำตอบ
2016-05-30 14:46
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือที่แต่งโดย ชาตรี ประกิตนนทการ ปีพิมพ์ 2551
คำตอบ
2016-05-30 14:01
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนบือติงตันหยง อ.เมือง จ.ปัตตานี
คำตอบ
2016-05-27 13:03
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับ Pantun (คำกลอน) ในภาษามลายู
คำตอบ
2016-05-23 11:37
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
Mental Health Program in Thailand
คำตอบ
2016-05-07 11:48
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ผู้บริหารโรงเรียน
คำตอบ
2016-05-03 11:18
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการวารสารที่อยู่ระหว่างการเย็บเล่ม
คำตอบ
2016-05-03 11:17
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ข้อมูลเกี่ยวกับอินทผลัม
คำตอบ
2016-05-02 17:17
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาเรื่องจุลินทรีย์ทั่วไปค่ะ
คำตอบ
2016-05-01 12:59
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
อยากได้วิจัยการอ่านจับใจความ ฉบับเต็ม ทำไงค่ะ
คำตอบ
2016-04-21 20:52
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
ยืมไม่ได้บัตรหมดอายุ
คำตอบ
2016-04-09 09:30
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
เนื้อหาเกี่ยวกับพยาบาลหมวดไหนค่ะ
คำตอบ
2016-04-02 14:53
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
วพใ ที่กี่ยวกับกฎหมายอิสลาม
คำตอบ
2016-04-02 14:43
นริศรา เฮมเบีย
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ต้องการยืมหนังสืออ้างอิง เป็นกรณีพิเศษ
คำตอบ
2016-04-02 14:40
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
การถ่ายภาพ
2016-04-02 14:38
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
การถ่ายภาพ
คำตอบ
2016-04-02 14:33
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
จะค้นฐานTDC เรื่อง ปฐมสมโพธิ์ และรามเกียรติ เป็น วิทยานิพนธ์
คำตอบ
2016-03-31 18:23
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ทรัพยากรสารสนเทศ:
วารสารปีเก่าอยู่ไหน
คำตอบ
2016-03-30 13:50
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ภัภฑรักษ์
คำตอบ
2016-03-30 13:50
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
คู่มือการสอบบรรจุข้าราชการ
คำตอบ
2016-03-30 13:50
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
คู่มือการสอบบรรจุ
คำตอบ
2016-03-30 13:49
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การจัดการสารสนเทศ
คำตอบ
2016-03-30 12:42
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
ต้องการดูข้อมูลประวัติการยืมหนังสือ
คำตอบ
2016-03-30 12:33
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
บัตรหมดอายุ
คำตอบ
2016-03-30 12:32
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
895.911 อยู่ที่ไหน
คำตอบ
2016-03-30 12:31
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
นป27ข อยู่ที่ไหน
คำตอบ
2016-03-29 13:48
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การหาหนังสือจากชั้น
คำตอบ
2016-03-29 13:47
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การเลี่้ยงปลาคาร์พ
คำตอบ
2016-03-28 21:12
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือ232/07/06
คำตอบ
2016-03-28 21:10
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือยืมระหว่างห้องสมุดถ้าจะให้เพื่อนยืมต่อได้ไหม
คำตอบ
2016-03-28 21:09
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ช่วยแนะนำการหาหนังสือให้หน่อย
คำตอบ
2016-03-28 21:08
นิติพร สุนทรนนท์
ปัญหาการใช้บริการ:
เครื่องถ่ายเอกสารเสียจะซ่อมเมื่อไหร่
คำตอบ
2016-03-28 21:05
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
ยืมวิทยานิพนธ์ไปถ่ายเอกสารได้หรือไม่
คำตอบ
2016-03-28 20:59
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
คำตอบ
2016-03-27 16:45
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
คำตอบ
2016-03-27 16:45
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ผังเมือง
คำตอบ
2016-03-27 16:45
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ภูมิศาสตร์เมือง
คำตอบ
2016-03-26 11:02
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
ห้องวิทยานิพนธ์อยู่ชั้นไหน
คำตอบ
2016-03-25 15:37
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
ห้องเด็กอยู่ไหน
คำตอบ
2016-03-24 20:46
กุลวดี ทัพภะ
ปัญหาการใช้บริการ:
บัตรหมดอายุ
คำตอบ
2016-03-24 20:45
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ในห้องสมุด
คำตอบ
2016-03-22 12:42
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
น้ำหอม
คำตอบ
2016-03-22 12:38
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการค้นเรื่อง ฮาลาล จากฐาน TDC
คำตอบ
2016-03-19 14:25
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิธีค้นหาหนังสือหาอย่างไร
คำตอบ
2016-03-19 14:14
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
จะยืมหนังสือแต่เป็นผู้ใช้ภายนอก
คำตอบ
2016-03-19 14:12
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ช่วยดูชื่อผู้ยืมหนังสือตองการใช้
คำตอบ
2016-03-19 14:11
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือไม่พบ
คำตอบ
2016-03-19 14:10
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ทำไมโหลดข้อมูลที่หอไม่ได้
คำตอบ
2016-03-19 14:08
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือทำวิทยานิพนธ์อยู่่ชั้นไหน
คำตอบ
2016-03-19 14:07
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์อิสลาม
คำตอบ
2016-03-19 14:06
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
จะหาหนังสืออย่างไร
คำตอบ
2016-03-07 11:53
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
คติชนวิทยา
คำตอบ
2016-03-04 15:05
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
อ.เบอร์โทร 0864886166 ถามว่าวันที่ 10 จะให้เด็กฟัง AC ที่ห้องไหน
คำตอบ
2016-03-04 14:20
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ 423 - 454 อยู่ที่ไหนช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
คำตอบ
2016-03-03 19:58
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์ของวรลักษณ์ ชูกำเนิด ที่ห้องสมุดมีไหม อยู่พัทลุง ถ้ามีจะเดินทางมาขอถ่ายเอกสาร
คำตอบ
2016-03-03 19:55
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือจอง
คำตอบ
2016-03-03 15:59
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิถิชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน 3 จังหวัด
คำตอบ
2016-03-03 15:55
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ค้นข้อมูลกกใ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อ.หนองจิก ปัตตานี ของ ประพนธ์ เรืองณรงค์ และอนันต์ วัฒณานิกร
คำตอบ
2016-03-03 15:31
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
รัชการที่ 5 กับการเสด็จประพาสมาปัตตานี 3 ครั้ง
คำตอบ
2016-03-02 12:55
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือชีววิทยา ม.4
คำตอบ
2016-02-27 19:42
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
อยู่ปี 2 แต่ยืมหนังสือไม่ได้
คำตอบ
2016-02-27 19:41
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
การหาหนังสือ วารสารจากชั้น
คำตอบ
2016-02-27 19:40
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
The King's Speech
คำตอบ
2016-02-26 21:14
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ตัวละครหญิงในวรรณคดีไทย
คำตอบ
2016-02-26 18:57
นิติพร สุนทรนนท์
การจัดทำบรรณานุกรม:
เขียนบรรณานุกรมไม่ถูกต้อง
คำตอบ
2016-02-26 18:55
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
จะทำบัตร PULINET ใช้ห้องสมุดของราชภัฏ
คำตอบ
2016-02-17 09:29
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
งานวิจัยเกี่ยวกับเรือกอและมีไหมค่ะ
คำตอบ
2016-02-16 17:40
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
วารสารมติชนสุดสัปดาห์ปีย้อนหลังอยู่ไหนค่ะ
คำตอบ
2016-02-16 12:42
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
หนังสือนวนิยายอยู่ตรงไหน
คำตอบ
2016-02-06 14:03
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือกก. วิถีชุมชน
คำตอบ
2016-02-06 14:02
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหาหนังสือของอ.กัลยา จำนามสกุลไม่ได้ เรื่องกก. spss
คำตอบ
2016-02-05 11:52
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือสภาซูรอ
คำตอบ
2016-02-05 11:52
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การสอนพลศึกษา
คำตอบ
2016-02-01 15:01
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับ "เกลือ"
คำตอบ
2016-02-01 11:41
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
สาธารณสุข
คำตอบ
2016-02-01 10:52
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ค้นหาหนังสือของผู้แต่ง คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสารสนเทศ
คำตอบ
2016-02-01 10:51
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ไตรภูมิพระร่วง
คำตอบ
2016-02-01 10:46
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
อยากได้บทความและงานวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้
คำตอบ
2016-01-31 14:30
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือแร่ธาตุอยู่หมวดไหน
คำตอบ
2016-01-29 12:56
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
The Economics of Tourism ฉบับปี 1997 กับ ฉบับปี 2002 (electronic resource) เนื้อหาจะเหมือนกันมั้ย จะดูอย่างไร
คำตอบ
2016-01-23 15:36
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
อนุสัญญาสหประชาชาติ
คำตอบ
2016-01-23 15:35
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
กฏหมายสิ่งแวดล้อม
คำตอบ
2016-01-23 15:34
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
อนุสัญญาไซเตส
คำตอบ
2016-01-23 12:59
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือบทบาท องค์กร ทรัพยากรธรรมชาติ
คำตอบ
2016-01-23 12:58
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คำตอบ
2016-01-23 09:27
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวอิสลามศึกษาอยู่ตรงไหน
คำตอบ
2016-01-18 12:51
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือบนชั้นไม่พบ ชื่อหนังสือ การบริหารชีวิตด้วยจิตวิทยา
คำตอบ
2016-01-18 12:51
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การพัฒนาหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
คำตอบ
2016-01-18 12:50
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
กระบวนการปัญญาในการดำเนินชีวิต
คำตอบ
2016-01-18 12:50
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือบนชั้นไม่พบ 398.8 พ112พ 2541
คำตอบ
2016-01-18 12:49
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือบนชั้นไม่พบ 330.122 ฟ47ท 2552
คำตอบ
2016-01-18 12:46
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
บทความวิจัยเกี่ยวกับมุสลิม
คำตอบ
2016-01-18 12:46
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
คำตอบ
2016-01-18 10:48
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
อยากได้วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำตอบ
2016-01-18 10:48
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับผู้หญิงกับสันติภาพ
คำตอบ
2016-01-17 13:26
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาเรื่อง คำพิพากษา ของชาติ กอบจิตติ อยู่หมวดไหน
คำตอบ
2016-01-16 12:43
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ค้นหาวิทยานิพนธ์จาก TDC และตามไปค้นหาตัวเล่มที่หอสมุดไม่เจอ
คำตอบ
2016-01-16 12:41
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ข้อสอบครูผู้ช่วย
คำตอบ
2016-01-15 17:03
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
ต่างวิทยาเขตจะยืมหนังสือต้องทำอย่างไร
คำตอบ
2016-01-13 12:38
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
จะมาจ่ายค่าหนังสือเสียหาย
คำตอบ
2016-01-13 12:37
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
จะหาความหมายของ ภูมิปัญญา
คำตอบ
2016-01-13 12:36
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
จะยืมต่อทางเว็บทำอย่างไร
คำตอบ
2016-01-13 12:22
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
จะหาเรื่องเครื่องมือในการทำวิจัย
คำตอบ
2016-01-13 12:12
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
001.42 จ49อ 2524
คำตอบ
2016-01-12 14:54
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
การยืมวารวารออกนอกห้องสมุด
คำตอบ
2016-01-12 14:53
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
กฎหมายแพ่ง
คำตอบ
2016-01-11 20:23
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ต้องการหาหนังสือ ชื่อเรื่อง สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์ / ผู้แต่ง พิมพ์จิต ดามพวรรณ และวัชรินทร์ รุกไชยศิริกุล
คำตอบ
2016-01-11 14:25
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการบทความวารสาร แต่ไม่่พบตัวเล่มในหอสมุด
คำตอบ
2016-01-11 14:25
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือเลขหมู่ 634 C311A ไม่พบ
คำตอบ
2016-01-11 14:24
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การเรียนในศตวรรษที่ 21
คำตอบ
2016-01-11 14:24
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การท่องเที่ยวประเทศอาเซียน
คำตอบ
2016-01-11 14:24
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
สถิติวิจัย
คำตอบ
2016-01-11 13:16
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
การยืม CD ประกอบหนังสือ
คำตอบ
2016-01-11 12:13
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับ ข่อสอบ TOEFL
คำตอบ
2016-01-09 14:36
นริศรา เฮมเบีย
ปัญหาการใช้บริการ:
ชื่อ กับบัตรไม่ตรงกัน
คำตอบ
2016-01-07 18:05
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือเกี่ยวกับความเป็นครูอยู่หมวดไหนค่ะ
คำตอบ
2016-01-07 09:05
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
959.3044 ส16ป 2544 หาบนชั้นมา ตั้งแต่อยู่ปี 1 แล้วไม่พบ
คำตอบ
2016-01-06 17:19
นิติพร สุนทรนนท์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) :
ต้องการเข้าดูจำนวนหนังสือที่ยืม
คำตอบ
2016-01-06 17:06
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือนวนิยายอยู่ตรงไหน
คำตอบ
2016-01-05 17:17
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
ทรัพยากรสารสนเทศ:
พจนานุกรม Oxford อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2016-01-04 09:40
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นข้อมูลงานวิจัยภาษาต่างประเทศ
คำตอบ
2016-01-04 09:39
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์
คำตอบ
2015-12-25 14:25
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นข้อมูลจากฐาน Proquest Dissertations &Theses
คำตอบ
2015-12-19 12:00
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับการสอน และการอ่านอยู่หมวดไหน
คำตอบ
2015-12-13 16:40
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
การใช้บริการ:
การสมัครสมาชิกบุคคลภายนอกต้องทำอย่างไร มีค่าใช้จ่ายอย่างไร
คำตอบ
2015-12-13 16:40
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
การสืบค้นสารสนเทศ:
พจนานุกรมบาลี-ไทย อยู่ที่ไหน
คำตอบ
2015-12-13 16:39
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเลขหมู่ 338.4791 ศ415 น อยู่ที่ไหน
คำตอบ
2015-12-10 14:29
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับบัญชีอยู่หมวดไหน
คำตอบ
2015-12-10 13:35
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือหมวด 300 อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2015-12-03 16:38
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
การใช้หนังสือจองทางออนไลน์ดูอย่างไร ของอ.เมธี
คำตอบ
2015-12-03 16:31
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
การพัฒนาหลักสูตร
คำตอบ
2015-12-03 16:26
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
ต้องการดูประวัติการยืมทรัพยากร
คำตอบ
2015-12-01 12:49
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ว08 หาไม่พบครับ
คำตอบ
2015-11-29 14:43
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
การสืบค้นสารสนเทศ:
การสืบค้นฐานข้อมูล TDC
คำตอบ
2015-11-29 14:41
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือชื่อเรื่อง Discourse strategies และ Code Switching
คำตอบ
2015-11-25 18:00
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
น้ำผลไม้ เครื่องดื่มสมุนไพร
คำตอบ
2015-11-25 17:58
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
จะหางานวิจัยเกี่ยวกับน้ำผลไม้
คำตอบ
2015-11-25 17:57
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ทับทิม
คำตอบ
2015-11-25 17:57
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
495.918 อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2015-11-25 17:56
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
จะยืมหนังสือต่างวิทยาเขตตองทำอย่างไร
คำตอบ
2015-11-25 17:55
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
สารานุกรมเยาวชน
คำตอบ
2015-11-25 17:55
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ศัลยกรรมความงาม
คำตอบ
2015-11-23 12:51
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
ห้องสมุดปิดกี่โมง
คำตอบ
2015-11-23 12:49
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ศ40 ไม่มี
คำตอบ
2015-11-23 11:43
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์ของอิสระ ทองสามสี
คำตอบ
2015-11-18 11:07
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือที่มีผู้แต่งชื่อ พิสนุ ฟองศรี
คำตอบ
2015-11-17 20:32
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
Science Education อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2015-11-17 18:44
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ให้หาสองเล่มพบเล่มเดียวแล้วต้องมาสอบถามทุกวันหรือหากพบแล้วช่วยโทรแจ้งด้วยได้ไหม
คำตอบ
2015-11-17 18:40
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือจารึกพ่อขุนรามได้แล้วยัง
คำตอบ
2015-11-17 18:38
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
จะเอาหนังสือในห้องสิ่งพิมพ์ภาคใต้
คำตอบ
2015-11-16 09:49
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
บรรยากาศที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
คำตอบ
2015-11-16 09:47
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ภาวะผู้นำกับองค์การแห่งการเรียนรู้
คำตอบ
2015-11-16 09:47
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง
คำตอบ
2015-11-14 17:57
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2015-11-14 17:56
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสืออิสลามอยู่ชั้นไหน
คำตอบ
2015-11-14 17:56
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
การจำ
คำตอบ
2015-11-14 17:21
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
มารับหนังสือที่ยืมไว้
คำตอบ
2015-11-14 17:20
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2015-11-14 14:31
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับศัลยกรรม และการพยาบาล
คำตอบ
2015-11-13 12:58
นิติพร สุนทรนนท์
อื่นๆ:
จะสมัครทำกิจกรรมกับ AC
คำตอบ
2015-11-13 12:57
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
จะหาหนังสือ 645 หาอย่างไร
คำตอบ
2015-11-13 12:55
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือยาง
คำตอบ
2015-11-11 14:51
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ยาสมุนไพร
คำตอบ
2015-11-07 14:27
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คำตอบ
2015-11-07 14:04
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
การสมัครสมาชิก Pulinet
คำตอบ
2015-11-07 14:02
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือการรักษาด้วยสมุนไพร
คำตอบ
2015-11-06 16:33
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หลักธรรมาภิบาลของครู
คำตอบ
2015-11-06 16:32
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
คำตอบ
2015-11-06 16:31
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ความคิดสร้างสรรค์
คำตอบ
2015-11-06 16:31
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การศึกษาที่บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
คำตอบ
2015-11-05 11:44
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การศึกษาในศตวรรษที่ 21
คำตอบ
2015-11-05 11:43
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
เวลาเปิดบริการของหอสมุดฯ
คำตอบ
2015-11-05 11:43
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การสืบค้นข้อมูลจากบทความวารสาร
คำตอบ
2015-11-05 11:42
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วัฒนธรรมข้าว
คำตอบ
2015-11-05 11:42
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร
คำตอบ
2015-11-04 18:33
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
จะจองหนังสือ ที่ยืมทำอย่างไร
คำตอบ
2015-11-04 15:28
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ประวัติการท่องเที่ยว
คำตอบ
2015-11-04 15:27
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อยู่่หมวดไหน
คำตอบ
2015-11-04 15:26
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
บทบาทผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนอิสลามศึกษาของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสตูล อยู่ตรงไหนของห้องสมุด
คำตอบ
2015-11-04 15:23
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์
คำตอบ
2015-11-04 13:11
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
เทคนิคการถ่ายภาพ
คำตอบ
2015-11-03 11:37
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นข้อมูลจาก TDC
คำตอบ
2015-11-03 11:37
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
การยืมหนังสือต่อจากผู้ใช้บริการที่คืนหนังสือ
คำตอบ
2015-11-03 11:36
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
พจนานุกรมอาหรับ
คำตอบ
2015-11-03 11:36
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
พจนานุกรมมลายู
คำตอบ
2015-11-03 11:35
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
พจนานุกรมจีน
คำตอบ
2015-11-03 11:35
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
พจนานุกรมญี่ปุ่น
คำตอบ
2015-10-31 15:51
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ ของศิริชัย กาญจนวาสี มีไหมค่ะ
คำตอบ
2015-10-30 12:45
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ไม่พบ
คำตอบ
2015-10-30 12:44
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเรื่องทฤษฎีอาชญาวิทยา
คำตอบ
2015-10-29 11:43
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
ต้องการสมัครสมาชิกPULINET
คำตอบ
2015-10-29 11:38
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
มาหาหนังสือรามเกียรติ์ เคยอ่านในห้องเยาวชน จำต้วเล่มไม่ได้ค่ะ
คำตอบ
2015-10-29 11:32
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
ต้องการวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม จากม. บูรพา ขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
คำตอบ
2015-10-29 11:29
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับงานโรงแรม
คำตอบ
2015-10-28 13:21
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ทฤษฏีการเรียนรู้
คำตอบ
2015-10-27 12:12
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ Android อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2015-10-26 12:44
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
สังคมสงเคราะห์
คำตอบ
2015-10-26 12:43
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
4 ทศวรรษประวัติศาสตร์ศิลป์จากงานวิจัย
คำตอบ
2015-10-21 15:10
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
แรงงานภาคใต้
คำตอบ
2015-10-19 09:43
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
วารสารหัวใจเดียวกัน
คำตอบ
2015-10-18 14:37
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
วารสารเก่าอยู๋แถวไหน
คำตอบ
2015-10-18 11:16
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือนวนิยายอยู่แถวไหน
คำตอบ
2015-10-18 10:31
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ทรัพยากรสารสนเทศ:
นิตยสาร a day อยู่แถวไหน
คำตอบ
2015-10-17 16:43
นุสรา โต๊ะเซะ
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หาวารสารล่วงเวลาไม่เจอ
2015-10-17 16:42
นุสรา โต๊ะเซะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือการละเล่นเด็กไทยอยู่ตรงไหน
คำตอบ
2015-10-17 16:39
นุสรา โต๊ะเซะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ชั้นหนังสืออ้างอิงอยู่ที่ไหน
คำตอบ
2015-10-17 14:58
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาวารสารวัฒนธรรมไทย ปีที่49 ฉ.1-6 ไม่เจอ
คำตอบ
2015-10-17 14:57
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาวารสารพุทธจักร ปีที่64 ฉ.11 (พ.ย.2553) ไม่เจอ
คำตอบ
2015-10-16 18:26
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การใช้บริการ:
หนังสือเยาวชนอยู่แถวไหน
คำตอบ
2015-10-16 16:37
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิจัยชั้นเรียน ระดับประถมศึกษา าการใช้ชุดการสอน.......
คำตอบ
2015-10-16 16:08
นริศรา เฮมเบีย
อื่นๆ:
หอสมุดมีร้านกาแฟมั้ย
คำตอบ
2015-10-16 16:07
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
ติดต่อรับรางวัลหนังสือ ประเภท Silver Point จำนวน 3 ราย
คำตอบ
2015-10-16 16:04
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
ติดต่อขอตอบคำถามหนังสือในโครงการ Bank of knowledge
คำตอบ
2015-10-16 16:01
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
โครงการ Bank of knowledge
คำตอบ
2015-10-16 15:58
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือของนักปรัชญาชาวต่างชาติ มีชื่อระบุมา
คำตอบ
2015-10-15 20:44
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ค้นหาวิจัยเรื่องพลังการวิจารณ์ ไม่เจอ
คำตอบ
2015-10-14 18:35
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
สืบค้นหนังสือ แต่ปรากฏเลขทับต้องทำอย่างไร
คำตอบ
2015-10-13 20:09
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการยืมหนังสือ อยู่ปี 2แล้วไม่ได้อบรม
คำตอบ
2015-10-13 20:07
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือเกาหลียืมไม่ได้
คำตอบ
2015-10-13 20:06
นิติพร สุนทรนนท์
อื่นๆ:
จะรับกระเป๋าตอบคำถามตรงไหน
คำตอบ
2015-10-13 20:05
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ห้องวิจัยอยู่ตรงไหน
คำตอบ
2015-10-13 20:03
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือเกี่ยวกับผ้าตานี
คำตอบ
2015-10-13 11:39
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Font จากวารสาร Computer Today
คำตอบ
2015-10-13 11:36
 รวีวรรณ ขำพล
การใช้บริการ:
ขอทราบรายละเอียดการขอเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)
คำตอบ
2015-10-13 11:35
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือและบทความวารสารเกี่ยวกับ ปรัชญาพิพัฒนการนิยม (Progressivism)
คำตอบ
2015-10-12 16:51
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการบทความฉบับเต็มจาก Journal of American Statistical Association No.496
คำตอบ
2015-10-12 16:31
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
วารสาร A15
คำตอบ
2015-10-12 15:39
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ทำไมเล่มนี้ยืม
คำตอบ
2015-10-12 15:16
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
ต้องการยืมนังสือ
คำตอบ
2015-10-12 15:15
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
จะโทรมาตรงนี้เบอร์โทรอะไร
คำตอบ
2015-10-12 15:14
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
จะยืมหนังสือได้อย่างไร
คำตอบ
2015-10-12 15:13
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
จะถ่ายเอกสาร
คำตอบ
2015-10-12 11:58
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
น เป็นนิยายมั้ย
คำตอบ
2015-10-12 11:57
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
หลักศรัทธาในอิสลามเกี่ยวกับผู้ปกครอง
คำตอบ
2015-10-12 11:08
นริศรา เฮมเบีย
ปัญหาการใช้บริการ:
เป็นชาวต่างชาติโครงการแลกเปลี่ยนจากสถาบันอื่นต้องการใช้ห้องสมุด
คำตอบ
2015-10-12 11:05
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
Thesis วิจัย ค้นอย่างไร
คำตอบ
2015-10-12 11:00
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
มีชื่อเรื่อง และชื่อผู้แต่งให้ค้นหลายรายการ
คำตอบ
2015-10-10 11:51
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
แผนที่ภาษาจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ของ ปรัชญา อาภากุล
คำตอบ
2015-10-10 11:43
นริศรา เฮมเบีย
ปัญหาการใช้บริการ:
ชื่อที่เครื่่องสแกน กับชื่อในบัตรไม่ตรงกัน
คำตอบ
2015-10-08 20:19
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่เป็นฉบับเต็ม เข้าค้นอย่างไรค่ะ
คำตอบ
2015-10-08 12:41
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
ระบบประตูเป็นบัณฑิตวิทยาลัยแต่เรียนป.ตรี
คำตอบ
2015-10-08 12:35
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
ยังไม่อบรมจะยืมหนังสือ
คำตอบ
2015-10-08 12:35
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
ยังไม่อบรมจะยืมหนังสือ
คำตอบ
2015-10-07 13:37
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
ต้องการลงโปรแกรม VPN
คำตอบ
2015-10-07 12:59
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
บอกเลขเรียกหนังสือ ถามหาแหล่งจัดเก็บ
คำตอบ
2015-10-06 20:21
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือจองติดต่อที่ไหนค่ะ
คำตอบ
2015-10-05 19:00
นิติพร สุนทรนนท์
อื่นๆ:
สมัครธนาคารความรู้อย่างไร
คำตอบ
2015-10-05 18:58
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือนิยายอยู่ตรงไหน
คำตอบ
2015-10-05 18:58
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
จะหาหนังสือ ย น 12 ส
คำตอบ
2015-10-05 18:57
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
15/02/12
คำตอบ
2015-10-05 18:56
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
173/07/12
คำตอบ
2015-10-05 18:56
นิติพร สุนทรนนท์
ปัญหาการใช้บริการ:
ข้อมูลชื่อ ระบบประตูไม่ถูกต้อง
คำตอบ
2015-10-05 14:56
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
การใช้บริการ:
หากเป็นบุคคลภายนอกต้องการใช้ห่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการฝึกอบรม ต้องทำอย่างไรบ้าง
คำตอบ
2015-10-05 14:32
 รวีวรรณ ขำพล
ค้นหาฐานข้อมูล:
ค้นเรื่อง Peace Zone ได้จากฐานข้อมูลอะไรบ้าง
คำตอบ
2015-10-03 19:53
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
TQM ที่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ
คำตอบ
2015-10-03 19:52
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
การควบคุมคุณภาพ
คำตอบ
2015-10-03 19:52
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
TQM ที่เป็นวารสาร
คำตอบ
2015-10-03 14:46
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ทรัพยากรสารสนเทศ:
วารสารเก่าอยู่ไหนค่ะ
คำตอบ
2015-10-03 13:42
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือ เกี่ยวกับ Active learning
คำตอบ
2015-09-28 10:21
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเยาวชน อยู่ที่ไหน
คำตอบ
2015-09-28 09:51
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเรื่องเรือกอและ : ศึกษาลวดลายจิตรกรรม เลขหมู่ 759.9593 ว43ร 2540 อยู่ที่ไหน
คำตอบ
2015-09-22 12:57
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
รับหนังสือจองที่ไหน
คำตอบ
2015-09-22 12:56
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือ Gold book อยู่ที่ไหน
คำตอบ
2015-09-21 16:19
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
พลศึกษาเบื้องต้น
คำตอบ
2015-09-21 13:36
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การบัญชีเบื้องต้น
คำตอบ
2015-09-20 15:32
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
จะยืมหนังสือต้องทำอย่างไร
คำตอบ
2015-09-20 15:31
นิติพร สุนทรนนท์
ปัญหาการใช้บริการ:
จะไปตึกเก่าทางไหน
คำตอบ
2015-09-20 15:31
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการวารสารแม่โจ้
คำตอบ
2015-09-20 15:30
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
การสื่อสารทางการตลาด
คำตอบ
2015-09-20 15:30
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ทักษะการสื่อสาร
คำตอบ
2015-09-20 15:29
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
Thai syntax
คำตอบ
2015-09-20 15:28
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
พหุวัฒนธรรม
คำตอบ
2015-09-20 13:35
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
ขอถ่ายรูปหน้าปกราชกิจจานุเบกษา
คำตอบ
2015-09-20 13:34
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
สถานการณ์ป่าดงดิบของโลก
คำตอบ
2015-09-20 13:25
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ปราณี วงษ์เทศ
คำตอบ
2015-09-20 13:24
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
สุเทพ สุนทรเภสัช.
คำตอบ
2015-09-20 11:46
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
พุทธกิจ
คำตอบ
2015-09-20 11:08
นิติพร สุนทรนนท์
ปัญหาการใช้บริการ:
ยืมหนังสือภาษาเกาหลี
คำตอบ
2015-09-20 11:06
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
จะยีมหนังสือ
คำตอบ
2015-09-20 11:05
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
จองห้องประชุมกลุ่ม
คำตอบ
2015-09-19 16:19
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยาการสอนของท่านนบีมุฮัมมัด
คำตอบ
2015-09-19 15:34
นิติพร สุนทรนนท์
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ชั้นนิยายอยู่ตรงไหน
คำตอบ
2015-09-18 16:20
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ขวัญและกำลังในในการปฏิบัติงาน
คำตอบ
2015-09-18 11:46
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการเอกสารปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งงานวิจัย และวิทยานิพนธ์
คำตอบ
2015-09-17 19:09
นิติพร สุนทรนนท์
การใช้บริการ:
ขอคำปรึกษาโครงการธนาคารความรู้
คำตอบ
2015-09-17 16:18
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
ต้องการสมัครโครงการ ธ.ความรู้
คำตอบ
2015-09-17 16:16
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
ต้องการสมัคร โครงการธนาคารความรู้
คำตอบ
2015-09-17 16:10
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการข้อมูลวิจัย เกี่ยวกับมารยามในการพูด (ในศาสนาอิสลาม)
คำตอบ
2015-09-17 16:08
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการค้นข้อมูลวิจัยจาก TDC
คำตอบ
2015-09-17 16:06
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการจะมาฟังการอบรมฐานข้อมูล สำหรับบุคคลภายนอก ในวันพรุ่งนี่ จาก รร. บ้านตันหยงลูโล๊ะ (เนื่องจากทางรร เพิ่งได้รับหนังสือ)
คำตอบ
2015-09-17 15:58
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาวิทยานิพนธ์ไม่พบที่ชั้น 2 เล่ม ทำไงดี
คำตอบ
2015-09-17 15:50
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
การทำวิจัยทางสังคมศาสตร์
คำตอบ
2015-09-17 15:43
นริศรา เฮมเบีย
การสืบค้นสารสนเทศ:
R & D การวิจัยและพัฒนา อยากได้เป็นหนังสือ
คำตอบ
2015-09-16 18:26
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หากสืบค้นหนังสือในฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ แล้วต้องการยืมหนังสือเล่มนั้น สามารถทำได้อย่างไรบ้าง
คำตอบ
2015-09-16 16:25
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหา TDC เกี่ยวกับการสอนแบบร่วมมือ
คำตอบ
2015-09-15 21:15
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
กติกาของโครงการ ธนาคารความรู้ คืออะไร
คำตอบ
2015-09-15 12:47
นริศรา เฮมเบีย
การใช้บริการ:
สถิติผู้เข้าใช้บริการหสใน เดือนเม.ย. 2558 จำนวน/วัน คณะ ชั้นปี เพศ เวลา
คำตอบ
2015-09-14 08:46
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ ม 48 คืออะไร อยู่ที่ไหน
คำตอบ
2015-09-14 08:46
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ ม 48 คืออะไร อยู่ที่ไหน
คำตอบ
2015-09-10 16:23
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ใบไม้สีทอง
คำตอบ
2015-09-10 16:23
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
บรรยากาศองค์การ
คำตอบ
2015-09-10 16:23
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
คำตอบ
2015-09-10 16:22
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
บทความเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์
คำตอบ
2015-09-09 19:51
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
371.3 ธ617ส
คำตอบ
2015-09-09 18:46
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
ส88
คำตอบ
2015-09-09 14:48
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
มีวิทยานิพนธ์เรื่องใดบ้างที่รสริน ศรีริกานนท์เขียน
คำตอบ
2015-09-09 14:46
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
สื่อสังคม
คำตอบ
2015-09-09 14:41
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการวิทยานิพนธ์/วิจัยเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คำตอบ
2015-09-09 13:25
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
นวนิยายญี่ปุ่นที่แปลเป็นภาษาไทย
คำตอบ
2015-09-08 17:37
กมลทิพย์ อินขามป้อม
ทรัพยากรสารสนเทศ:
หนังสือวิทยาศาสตร์อยู่ชั้นไหนค่ะ
คำตอบ
2015-09-07 21:16
กุลวดี ทัพภะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ที่ใด
คำตอบ
2015-09-07 14:17
sumaiyah auma
การสืบค้นสารสนเทศ:
ถ้าจองหนังสือแล้ว แล้วทำอย่างไรต่อค่ะ
คำตอบ
2015-09-06 11:51
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
การมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดปัตตานี
คำตอบ
2015-09-06 11:41
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือ การคิดวิเคราะห์
คำตอบ
2015-09-05 17:28
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
อยากได้จิตวิทยาพัฒนาการ ของ ศรีเรือน แก้วกังวาล
คำตอบ
2015-09-05 15:56
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาประเพณีลอยกระทง
คำตอบ
2015-09-05 09:30
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
อื่นๆ:
ต้องการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ธนาคารความรู้ : Bank of Knowledge ต้องทำอย่างไร
คำตอบ
2015-09-01 21:03
นิติพร สุนทรนนท์
การสืบค้นสารสนเทศ:
mbo
คำตอบ
2015-08-30 11:28
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือพัฒนาการเกี่ยวกับนวนิยาย
คำตอบ
2015-08-29 11:41
บุคคลภายนอก(บรรณารักษ์)
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับการเขียนอยู่หมวดไหน
คำตอบ
2015-08-26 17:46
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับไตวาย เลขหมู่คืออะไร
คำตอบ
2015-08-26 17:46
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
การใช้บริการ:
การใช้บริการหนังสือระหว่างดำเนินการ ต้องทำอย่างไร
คำตอบ
2015-08-26 17:45
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเรื่องโรคกระดูกพรุน เลขหมู่อะไร
คำตอบ
2015-08-26 16:29
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
อื่นๆ:
ห้องละหมาด อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2015-08-26 16:27
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
อื่นๆ:
วิธีการสร้าง JFK360 Virtual Library Tour ชมหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้แบบเสมือนจริง
คำตอบ
2015-08-26 15:17
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
ทรัพยากรสารสนเทศ:
วารสาร จัดเก็บที่ใด
คำตอบ
2015-08-26 14:41
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
อื่นๆ:
วิธีการจองห้องประชุมกลุ่มย่อย
คำตอบ
2015-08-22 14:01
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
คณิตศาสตร์ ปฐมวัย
คำตอบ
2015-08-22 14:01
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเรื่อง หลง
คำตอบ
2015-08-22 14:00
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
วารสารนักบริหาร ปี 2557
คำตอบ
2015-08-22 13:59
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือที่อาจารย์ศรีสมภพ แต่ง
คำตอบ
2015-08-22 13:59
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
คำตอบ
2015-08-21 21:08
 รวีวรรณ ขำพล
ทรัพยากรสารสนเทศ:
การขอใช้หนังสือระหว่างดำเนินการ
คำตอบ
2015-08-21 12:30
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การค้นหาวารสารจากชั้น
คำตอบ
2015-08-21 12:29
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
กล้วยหิน
คำตอบ
2015-08-21 12:29
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
คุณลักษณะครูของประเทศต่าง ๆ
คำตอบ
2015-08-19 10:33
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
อื่นๆ:
หากเป็นนักศึกษา ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ต้องการใช้หนังสือของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ต้องทำอย่างไรค่ะ ?
คำตอบ
2015-08-18 20:21
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการงานวิจัย 5 บท เรื่อง พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำตอบ
2015-08-18 20:10
 รวีวรรณ ขำพล
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ต้องการเสนอแนะให้ห้องสมุดซื้อวารสาร จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ
2015-08-18 20:09
 รวีวรรณ ขำพล
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ต้องการดูรายชื่อวารสารที่มีให้บริการในหอสมุดฯ
คำตอบ
2015-08-18 15:42
กุลวดี ทัพภะ
อื่นๆ:
ถ้านักศึกษาปี 1 ไม่ได้อบรมการใช้ห้องสมุด จะยืมหนังสือได้หรือไม่คะ
คำตอบ
2015-08-17 11:34
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
คำศัพท์คณิตศาสตร์
คำตอบ
2015-08-17 11:03
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คำตอบ
2015-08-17 11:02
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
Pat ชีววิทยา
คำตอบ
2015-08-17 11:02
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือข้อสอบชีววิทยา
คำตอบ
2015-08-17 11:01
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือจิตวิทยา
คำตอบ
2015-08-15 18:44
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับกลศาสตร์
คำตอบ
2015-08-15 14:01
บุคคลภายนอก(บรรณารักษ์)
ทรัพยากรสารสนเทศ:
ค้นหาหนังสือภาษาบาลี
คำตอบ
2015-08-14 20:24
นิติพร
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือยืมไปถ่ายเอกสารเกินกำหนดส่งปรับอย่างไร
คำตอบ
2015-08-14 20:20
บุคลากร(บรรณารักษ์)
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือ 895 อยู่ไหน
คำตอบ
2015-08-14 13:48
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง
คำตอบ
2015-08-14 13:45
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การพัฒนาตนเองในศตวรรษที่ 21
คำตอบ
2015-08-13 20:41
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
อื่นๆ:
ห้องวิทยานิพนธ์ อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2015-08-13 20:37
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
ทรัพยากรสารสนเทศ:
นวนิยายเรื่อง อสรพิษและเรื่องอื่น อยู่ตรงไหน
คำตอบ
2015-08-13 20:28
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการเปลี่ยนกลุ่ม อบรมการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุด ระดับปริญญาตรี สามารถทำได้หรือไม่ ?
คำตอบ
2015-08-13 20:24
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือที่สั่งซื้อไปเมื่อตอนงาน book fair มาแล้วหรือยัง
คำตอบ
2015-08-13 20:17
ณัฐธยาน์ สินธุระหัส
ทรัพยากรสารสนเทศ:
วารสารเก่าที่ไม่ได้ทำดัชนีลงOPAC ห้องสมุดได้เก็บไว้หรือไม่ ?
คำตอบ
2015-08-11 21:19
บุคคลภายนอก(บรรณารักษ์)
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการค้นหางานวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนสำเร็จรูป สามารถค้นหาได้จากที่ไหนบ้าง
คำตอบ
2015-08-05 11:55
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ปฐมวัย
คำตอบ
2015-07-24 11:06
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
สารานุกรมปรัชญา
คำตอบ
2015-07-24 11:04
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
สี่ศาสตร์
คำตอบ
2015-07-24 11:04
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
สารานุกรมศาสนา
คำตอบ
2015-07-22 13:41
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือที่มีผู้แต่งชื่อ บรรจบ บรรณรุจิ
คำตอบ
2015-07-15 15:35
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
บูดู
คำตอบ
2015-07-15 15:35
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
กริช
คำตอบ
2015-07-15 15:34
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
การทำข้าวเกรียบ
คำตอบ
2015-07-14 15:35
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การประกันคุณภาพในสถานศึกษา
คำตอบ
2015-07-14 15:34
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ความรู้ในการศึกษา
คำตอบ
2015-07-14 15:17
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ทัศนคติของครู
คำตอบ
2015-07-14 15:16
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ทัศนคติของผู้บริหาร
คำตอบ
2015-07-14 15:16
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
การจัดการความรู้
คำตอบ
2015-07-14 15:15
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ความรู้ของผู้บริหาร
คำตอบ
2015-07-14 15:15
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
บุคลิกภาพของครู
คำตอบ
2015-07-14 15:14
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
บุคลิกภาพของผู้บริหาร
คำตอบ
2015-07-14 15:14
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ทักษะการบริหารของประเทศลาว
คำตอบ
2015-07-14 15:10
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
ทักษะการบริหารที่พึงประสงค์
คำตอบ
2015-07-14 15:01
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย เรื่องทักษะการบริหาร
คำตอบ
2015-07-07 10:19
บุคคลภายนอก(บรรณารักษ์)
การสืบค้นสารสนเทศ:
งานวิจัยเกี่ยวกับผ้าและวิถีชีวิตมุสลิม ของ อ.จุรีรัตน์ มีในห้องสมุดหรือไม่
คำตอบ
2015-07-03 11:02
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการถ่ายเอกสาร
คำตอบ
2015-07-03 11:01
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
กะปิเยาะห์
คำตอบ
2015-07-03 10:25
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ธรรมาภิบาล
คำตอบ
2015-07-03 10:24
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
SQ3R
คำตอบ
2015-07-02 16:28
จันทิมา จริยวัตกุล
การใช้บริการ:
ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการขอหมายเลข ISBN
คำตอบ
2015-07-02 16:13
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการหนังสือวิจัยเกี่ยวกับโลกร้อน
คำตอบ
2015-07-02 14:43
จันทิมา จริยวัตกุล
การสืบค้นสารสนเทศ:
แช่ม พรหมยงค์ อดีตจุฬาราชมนตรี (ซำซุดดิน มุสตาฟา)
คำตอบ
2015-06-30 11:27
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
เครื่องประดับของมุสลิม
คำตอบ
2015-06-30 11:26
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
CAI
คำตอบ
2015-06-30 11:25
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยา
คำตอบ
2015-06-24 16:26
จันทิมา จริยวัตกุล
อื่นๆ:
หอฯ สมุดชื่อเต็มว่าอะไร
คำตอบ
2015-06-23 08:55
นูรฟาติน สีเดะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการค้นหาหนังสือต่างประเทศประเภท ฮาวทู หนังสืออ่านสบายๆ พัฒนาตนเองประมาณนี้คะ เช่น what i wish i knew when i was 20 หรือ spy the lie หรือ what everybody is saying พอจะมีมั้ยคะ
คำตอบ
2015-06-19 15:11
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
คำตอบ
2015-06-19 14:58
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การสืบค้นสารสนเทศ:
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
คำตอบ
2015-06-18 12:39
อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
อื่นๆ:
หอสมุด ฯ กำหนดจัดกิจกรรม Book Fair ครั้งต่อไปใสช่วงเวลาใด
คำตอบ
2015-06-13 10:37
บุคคลภายนอก(บรรณารักษ์)
การใช้บริการ:
จะมาหาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ แบบตัวเล่มเก็บอยู่ชั้นไหนค่ะ
คำตอบ
2015-06-11 14:13
บุคลากร(บรรณารักษ์)
การสืบค้นสารสนเทศ:
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คำตอบ
2015-06-10 14:36
อาจารย์(บรรณารักษ์)
ทรัพยากรสารสนเทศ:
การศึกษาพุทธปรัชญาในวรรณกรรม
คำตอบ
2015-06-10 14:35
อาจารย์(บรรณารักษ์)
ทรัพยากรสารสนเทศ:
การแต่งคำประพันธ์
คำตอบ
2015-06-09 13:14
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ข้อมูลเกี่ยวกับ English Collocations
คำตอบ
2015-06-09 12:47
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิจัยเกี่ยวกับภาษามลายูถิ่น
คำตอบ
2015-06-09 10:11
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
วิจัยเกี่ยวกับ สภาพชีวิตของครูสอนศาสนาอิสลาม โดย กฤษณา บูรณะพงศ์, วรวิทย์ บารู
คำตอบ
2015-06-08 17:16
กมลทิพย์ อินขามป้อม
การสืบค้นสารสนเทศ:
มีหนังสือที่เกี่ยวกับกรงนกไหมค่ะ
คำตอบ
2015-06-05 11:25
Information Services
การสืบค้นสารสนเทศ:
หาหนังสือทัศนศิลป์ค่ะ
คำตอบ
2015-06-05 05:19
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ช่วงซัมเมอร์หอสมุดปิดบริการกี่โมง
คำตอบ
2015-06-05 04:30
ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
อื่นๆ:
ภาพสามมิติในห้องสมุดมีอยู่กี่ภาพ
คำตอบ
2015-06-05 04:27
จุฑารัตน์ ปานผดุง
การใช้บริการ:
ต้องการยืมหนังสือ แต่ไม่ได้ลง summer ต้องทำอย่างไร
คำตอบ
2015-06-05 04:24
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
การใช้บริการ:
สิทธิการยืมของนศ.ป.ตรี
คำตอบ
2015-06-05 04:18
 รวีวรรณ ขำพล
การสืบค้นสารสนเทศ:
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผ้าจวนตานี
คำตอบ
2015-06-05 04:17
 รวีวรรณ ขำพล
ปัญหาการใช้บริการ:
นักศึกษาจองหนังสือได้กี่รายการคะ
คำตอบ
2015-06-05 04:15
นุสรา โต๊ะเซะ
การสืบค้นสารสนเทศ:
หนังสือยืมได้กี่วัน
คำตอบ
2015-06-05 04:13
กุลวดี ทัพภะ
ทรัพยากรสารสนเทศ:
วิธีการจองหนังสือ ทำได้อย่างไรคะ
คำตอบ
2015-06-04 10:52
Information Services
การสืบค้นสารสนเทศ:
ค้นหาหนังสือฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่น
คำตอบ
2015-06-04 05:34
Jane Doe
ค้นหาฐานข้อมูล:
ไม่สามารถเข้าฐานข้อมูลวิจัย TDC ได้ค่ะ
คำตอบ
2015-06-03 18:42
ศิรประภา ศิลปรัตน์
การจัดทำบรรณานุกรม:
อยากทราบการจัดทำบรรณานุกรมแบบ IEEE หน่อยค่ะ
2015-06-03 18:41
Information Services
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) :
ไม่สามารถ Renew หนังสือผ่านระบบ OPAC
คำตอบ
รอการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ: 13

ปักหมุด FAQs

5 คำถามล่าสุด RSS

  1. คู่มือระบบเขียนภาษามลายูปาตานีอักษรไทย อยู่ชั้นไหน (2022-12-06 15:29)
  2. อยากทราบวิธีการใช้งานเว็ป Thailist โดยใช้ IP ของห้องสมุดในการเข้ารหัส ผ่านโปรแกรม FortiClient (2022-11-08 15:31)
  3. ค้นหาวารสาร เทคนิคการพัฒนาการศึกษา ปีที่ 28 ฉบับที่ 96 ได้ที่ไหน (2022-10-27 17:06)
  4. อยากจองห้องค้นคว้า ชั้น 3 ต้องทำอย่างไร (2022-10-27 15:05)
  5. สอบถามการติดตั้ง PSU VPN (2022-10-27 14:54)